CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG TRANG WEB PHẦN MỀM – QUAN TRỌNG – VUI LÒNG ĐỌC KỸ

Cảm ơn bạn đã truy cập vào trang web (gọi là “Trang web”) mà bạn đã tìm thấy liên kết tới Điều khoản Sử dụng này (gọi là “Trang web”). Trang web là tài sản trên Internet của TheSoftware. (được gọi chung là “TheSoftware,” “chúng tôi” và “chúng ta”). Bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản Sử dụng Trang web của TheSoftware (“Điều khoản Sử dụng”), toàn bộ nội dung, khi bạn: (a) truy cập Trang web; (b) đăng ký nhận bản tin hoặc đăng ký vào danh sách gửi thư hoặc yêu cầu thông tin qua Trang web (“Dịch vụ Đăng ký”); (c) đăng ký tham gia các chương trình khuyến mãi, cuộc thi và/hoặc xổ số được cung cấp bởi TheSoftware thỉnh thoảng (mỗi cái gọi là “Cuộc thi”); (d) tham gia hoặc cố gắng tham gia vào chương trình liên kết hoặc tổ chức thành viên khác xuất hiện trên Trang web (“Dịch vụ Thành viên”); và/hoặc (e) đặt hàng sản phẩm và/hoặc dịch vụ thông qua Trang web (“Dịch vụ Nhà cung cấp, và cùng với Dịch vụ Đăng ký và Dịch vụ Thành viên, “Dịch vụ”). Chính sách Riêng tư của TheSoftware (“Chính sách Riêng tư”), Quy tắc Cuộc thi Chính thức áp dụng cho từng Cuộc thi, Hợp đồng Mua hàng của TheSoftware (“Hợp đồng Mua hàng”), Thỏa thuận Thành viên của TheSoftware (“Thỏa thuận Thành viên”), cũng như bất kỳ quy tắc hoạt động nào khác, chính sách, bảng giá và các điều khoản bổ sung khác hoặc tài liệu mà có thể được xuất bản thỉnh thoảng, đều được mệnh danh trong đây (gọi chung là “Thỏa thuận”). Vui lòng xem kỹ toàn bộ các điều khoản của Thỏa thuận. Nếu bạn không đồng ý với Thỏa thuận toàn bộ, bạn không có quyền sử dụng Dịch vụ và/hoặc Trang web theo bất kỳ cách nào.

TheSoftware CỤ THỂ TỪ CHỐI TRUY CẬP VÀO TRANG WEB VÀ/HOẶC DỊCH VỤ BỞI BẤT KỲ CÁ NHÂN NÀO ĐƯỢC BẢO VỆ BỞI ĐỀ PHÒNG QUYỀN RIÊNG TƯ TRỰC TUYẾN DÀNH CHO TRẺ EM NĂM 1998, ĐƯỢC SỬA ĐỔI (gọi là “COPPA”). TheSoftware GIỮ QUYỀN TỪ CHỐI TRUY CẬP VÀO DỊCH VỤ VÀ/HOẶC TRANG WEB CHO BẤT KỲ CÁ NHÂN NÀO, THEO QUYỀN RIÊNG VÀ ĐỘC QUYỀN.

PHẠM VI VÀ SỬA ĐỔI CỦA THỎA THUẬN

Bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện được nêu trong Thỏa thuận liên quan đến việc sử dụng Trang web. Thỏa thuận này là thỏa thuận duy nhất giữa bạn và TheSoftware liên quan đến việc sử dụng Trang web và ít nhất một trong những thỏa thuận trước hoặc đương thời, đại diện, bảo hành và/hoặc hiểu biết liên quan đến Trang web. Chúng tôi có thể sửa đổi Thỏa thuận từ thời gian này sang thời gian khác theo quyền hạn độc quyền của chúng tôi, mà không thông báo cụ thể cho bạn. Thỏa thuận mới nhất sẽ được đăng trên Trang web, và bạn nên xem xét Thỏa thuận trước khi sử dụng Trang web. Bằng việc tiếp tục sử dụng Trang web và/hoặc Dịch vụ, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện có trong Thỏa thuận có hiệu lực trong thời điểm đó. Do đó, bạn nên thường xuyên kiểm tra trang này để cập nhật và/hoặc thay đổi.

YÊU CẦU

Trang web và Dịch vụ chỉ dành cho cá nhân có thể ký hợp đồng có hiệu lực theo pháp luật áp dụng. Trang web và Dịch vụ không dành cho việc sử dụng bởi cá nhân dưới tuổi mười tám (18). Nếu bạn dưới tuổi mười tám (18), bạn không được phép sử dụng và/hoặc truy cập Trang web và/hoặc Dịch vụ.

MÔ TẢ VỀ CÁC DỊCH VỤ

Dịch vụ Theo Dõi

Dựa trên điều khoan và điều kiện của Hợp đồng, bằng cách đăng ký trên Website và được sự chấp thuẩn từ TheSoftware, bạn có thể thu được, hoạc cố gắng thu được, trả lời hoạc không trả phí, các dịch vụ theo dõi. Các dịch vụ theo dõi sẽ cung cấp cho bạn nội dung email, văn bản và các tài liệu khác (“Nội Dung Theo Do̵i ”) liên quan đến marketing trực tuyến do TheSoftware và các đối tác bên thứ ba của chính hãng (“Nhà Cung Cấp Thứ Ba ”) cung cấp. Nếu bạn muốn ngừng nhận Nội Dung Theo Dõi, đơn giản email cho chúng tôi tại [email protected]. Nội Dung Cam kết chưa bình luận, ý kiến hoặc/và các vật liệu khác được cung cấp bởi TheSoftware và Nhà Cung Cấp Thứ Ba, và không nhất thiết phải tin tưởng. Vui lòng sử dụng thận trọng, cảm nhan và an toàn khi sử dụng Nội Dung Theo Doi và/hoặc cung cấp dịch vụ theo dõi. Bạn đồng ý rằng TheSoftware không có bất kỳ nghĩa vụ và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bạn liên quan đến bất kỳ Nội Dung Theo Doi nào đó. TheSoftware không đại diện hoặc bảo đảm rằng Nội Dung Theo Dõi được cung cấp kết hợp với các Dịch vụ Theo Doi là chính xác, đầy đủ hoặc phù hợp. Bạn hiểu và đồng ý rằng TheSoftware không chịu trách nhiệm hoặc có trách nhiệm bất kỳ trong bất kỳ hình thức nào đối với sự không thể sử dụng Dịch vụ Theo Dõi và/hoặc Nội Dung Theo Dõi. Bạn hiểu và đồng ý rằng TheSoftware sẽ không chịu trách nhiệm với bạn, bất kỳ người sử dụng cuối cùng nào hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, đối với bất kỳ yêu cầu liên quan đến bất kỳ dịch vụ nào thuộc diện theo dõi.

Dịch vụ Thành viên

Dựa vào các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng và Hợp đồng Thành viên, bằng cách đăng ký trên Website, đồng ý với Hợp đồng Thành viên và được sự chấp thuận từ TheSoftware, bạn có thể nhận được, trả lời hoặc không trả phí một Thành viên trong một số chương trình Thành viên có sẵn mà MTS Advertise OU cung cấp. Để có bản sao của Hợp đồng Thành viên, vui lòng truy cập vào trang web thích hợp cho từng Thành viên. Các chương trình Thành viên của TheSoftware sẽ giúp bạn truy cập vào nội dung, văn bản và các tài liệu khác (“Nội Dung Thành Viên ” cùng với Nội Dung Theo Doi, là“Nội Dung”) được cung cấp bởi TheSoftware và một số Nhà Cung Cấp Thứ Ba cụ thể, được thiết kế để hỗ trợ Các Thành viên trong các dự án tiếp thị trực tuyến của họ. Nội dung Thành viên chứa nhận xét, ý kiến và các tài liệu khác được cung cấp bởi TheSoftware và Nhà Cung Cấp Thứ Ba, và không nhất thiết phải tin tưởng. Vui lòng sử dụng thận trọng, cảm nhan và an toàn khi sử dụng Nội Dung Thành Viên và/hoặc Dịch vụ Thành viên. Bạn đồng ý rằng TheSoftware không có bất kỳ nghĩa vụ và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bạn liên quan đến bất kỳ Nội Dung Thành Viên nào đó. TheSoftware không đại diện hoặc bảo đảm rằng Nội Dung Thành Viên được cung cấp kết hợp với các Dịch vụ Thành viên là chính xác, đầy đủ hoặc phù hợp. Bạn hiểu và đồng ý rằng TheSoftware không chịu trách nhiệm hoặc có trách nhiệm bất kỳ trong bất kỳ hình thức nào đối với sự không thể sử dụng Dịch vụ Thành viên và/hoặc Nội Dung Thành Viên. Bạn hiểu và đồng ý rằng TheSoftware sẽ không chịu trách nhiệm với bạn, bất kỳ người sử dụng cuối cùng nào hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, đối với bất kỳ yêu cầu liên quan đến bất kỳ dịch vụ nào thuộc diện Thành viên.

Dịch vụ Nhà Cung Cấp

Bằng cách hoàn thành các biểu mẫu đặt hàng áp dụng, bạn có thể nhận được, hoặc cố gắng nhận được, một số sản phẩm và/hoặc dịch vụ cụ thể từ Website. Các sản phẩm và/hoặc dịch vụ được giới thiệu trên Website có thể chứa mô tả được cung cấp trực tiếp bởi các nhà sản xuất hoặc đại lý của nhà cung cấp bên thứ ba của các mặt hàng đó. TheSoftware không đại diện hoặc đảm bảo rằng các mô tả của các mặt hàng đó là chính xác hoặc đầy đủ. Bạn hiểu và đồng ý rằng TheSoftware không chịu trách nhiệm hoặc có trách nhiệm bất kỳ trong bất kỳ hình thức nào đối với khả năng không thể của bạn để nhận được sản phẩm và/hoặc dịch vụ từ Website hoặc cho bất kỳ tranh chấp nào với người bán, nhà phân phối và người tiêu dùng cuối cùng của sản phẩm. Bạn hiểu và đồng ý rằng TheSoftware sẽ không chịu trách nhiệm đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đối với bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến bất kỳ sản phẩm và/hoặc dịch vụ nào được cung cấp trên Website.

Tổng quát

Thông tin mà bạn cần cung cấp khi đăng ký dịch vụ có thể bao gồm, không giới hạn, một số hoặc tất cả các thông tin sau đây: (a) họ và tên đầy đủ của bạn; (b) tên công ty; (c) địa chỉ email; (d) địa chỉ gửi thư (và địa chỉ thanh toán nếu khác); (e) số điện thoại nhà riêng; (f) số điện thoại làm việc; (g) số máy fax; (h) thông tin thẻ tín dụng; và/hoặc (i) bất kỳ thông tin nào được yêu cầu trên biểu mẫu đăng ký dịch vụ tương ứng (thông tin đăng ký dịch vụ). Bạn đồng ý cung cấp thông tin đăng ký dịch vụ trung thực, chính xác, hiện tại và đầy đủ. Phần mềm có quyền từ chối bất kỳ thông tin đăng ký dịch vụ nào nếu được xác định, ở quyền hạn độc quyền của TheSoftware, rằng: (i) bạn vi phạm bất kỳ phần nào của Thỏa thuận; và/hoặc (ii) thông tin đăng ký dịch vụ mà bạn cung cấp không đầy đủ, gian lận, trùng lặp hoặc không chấp nhận được. TheSoftware có thể thay đổi tiêu chí dữ liệu đăng ký bất kỳ lúc nào, theo quyền hạn độc quyền của mình.

Trừ khi có quy định khác đặc biệt, bất kỳ ưu đãi tương lai nào được cung cấp cho bạn trên Trang web làm tăng cường hoặc nâng cao các tính năng hiện tại của Trang web sẽ phải tuân thủ Thỏa thuận này. Bạn hiểu và đồng ý rằng TheSoftware không chịu trách nhiệm hoặc bị chịu trách nhiệm bất kỳ một cách nào về khả năng của bạn trong việc sử dụng và/hoặc đủ điều kiện để sử dụng dịch vụ. Bạn hiểu và đồng ý rằng TheSoftware sẽ không chịu trách nhiệm đối với bạn hoặc bên thứ ba nào về bất kỳ sự thay đổi, tạm ngừng hoặc chấm dứt nào của bất kỳ Dịch vụ hoặc sản phẩm, dịch vụ hoặc khuyến mãi khác được cung cấp bởi TheSoftware và/hoặc bất kỳ Nhà cung cấp bên thứ ba nào của nó. Nếu MTS Advertise OU chấm dứt Thỏa thuận và/hoặc bất kỳ Dịch vụ nào vì bất kỳ lý do nào, MTS Advertise OU sẽ không có trách nhiệm hoặc trách nhiệm đối với bạn. Bạn hiểu và đồng ý rằng từ chối sử dụng Trang web là quyền lợi và biện pháp duy nhất của bạn đối với bất kỳ tranh chấp nào mà bạn có với TheSoftware.

CUỘC THI

Từ thời gian này đến thời gian khác, TheSoftware cung cấp giải thưởng khuyến mãi và các giải thưởng khác thông qua Các cuộc thi. Bằng cách cung cấp thông tin chính xác và chính xác liên quan đến biểu mẫu đăng ký Cuộc thi áp dụng, và đồng ý với Quy tắc Cuộc thi Chính thức áp dụng cho mỗi Cuộc thi, bạn có thể tham gia để có cơ hội giành giải thưởng khuyến mãi thông qua mỗi Cuộc thi. Để tham gia vào các Cuộc thi nổi bật trên Trang web, bạn phải hoàn thành đầy đủ biểu mẫu đăng ký tương ứng. Bạn đồng ý cung cấp Dữ liệu đăng ký Cuộc thi chính xác, chính xác, hiện tại và đầy đủ. TheSoftware có quyền từ chối bất kỳ Dữ liệu đăng ký Cuộc thi nào nếu được xác định, theo quyền hành động độc quyền duy nhất của TheSoftware, rằng: (i) bạn vi phạm bất kỳ phần nào của Thỏa thuận; và/hoặc (ii) Dữ liệu đăng ký Cuộc thi mà bạn cung cấp là không đầy đủ, gian lận, trùng lặp hoặc không chấp nhận được. TheSoftware có thể thay đổi tiêu chí Dữ liệu đăng ký bất kỳ lúc nào, theo quyền hành động duy nhất của nó.

LICENSE GRANT

Với tư cách là người dùng của Trang web, bạn được cấp một giấy phép không độc quyền, không chuyển nhượng, có thể thu hồi và giới hạn để truy cập và sử dụng Trang web, Nội dung và vật liệu liên quan theo thỏa thuận. Phần mềm có thể chấm dứt giấy phép này bất cứ lúc nào với bất kỳ lý do nào. Bạn có thể sử dụng Trang web và Nội dung trên một máy tính cho việc sử dụng cá nhân, phi thương mại của riêng bạn. Không một phần của Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ có thể được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào hoặc lại được tích hợp vào hệ thống truy xuất thông tin điện tử hoặc cơ học. Bạn không được sử dụng, sao chép, giả ngụ, nhân bản, thuê, cho thuê, bán, sửa đổi, dịch ngược, phân tích ngược hay chuyển nhượng Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của chúng. Phần mềm có quyền dành lại bất kỳ quyền chưa rõ ràng nào được cấp trong Thỏa thuận. Bạn không được sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc quy trình nào để can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động đúng đắn của Trang web. Bạn không được thực hiện bất kỳ hành động nào gây áp lực không hợp lý hoặc không cân xứng đối với cơ sở hạ tầng của TheSoftware. Quyền của bạn để sử dụng Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ không thể chuyển nhượng.

QUYỀN SỞ HỮU TƯƠNG ĐƯƠNG

Nội dung, tổ chức, đồ họa, thiết kế, biên tập, dịch chuyển từ từ nguyên liệu thành số, chuyển đổi số, phần mềm, dịch vụ và các vấn đề khác liên quan đến Trang web, Nội dung, Cuộc thi và Dịch vụ được bảo vệ theo quyền tác giả, thương hiệu và các quyền sở hữu khác (bao gồm nhưng không giới hạn quyền sở hữu trí tuệ). Việc sao chép, phân phối, công bố hoặc bán bất kỳ phần nào của Trang web, Nội dung, Cuộc thi và / hoặc Dịch vụ bởi bạn là nghiêm cấm nghiêm ngặt. Việc tìm kiếm có hệ thống của tài liệu từ Trang web, Nội dung, Cuộc thi và / hoặc Dịch vụ bằng cách tự động hoặc bằng bất kỳ hình thức khác của scraping hoặc trích xuất dữ liệu để tạo ra hoặc biên soạn, trực tiếp hoặc gián tiếp, một bộ sưu tập, bản biên soạn, cơ sở dữ liệu hoặc thư mục mà không có sự cho phép bằng văn bản từ TheSoftware là nghiêm cấm. Bạn không thu được quyền sở hữu đối với bất kỳ nội dung, tài liệu, phần mềm, dịch vụ hoặc vật liệu khác được xem tại hoặc qua Trang web, Nội dung, Cuộc thi và / hoặc Dịch vụ. Việc đăng thông tin hoặc tài liệu trên Trang web hoặc thông qua Dịch vụ bởi TheSoftware không thành lập sự từ bỏ bất kỳ quyền của bất kỳ thông tin và / hoặc tài liệu đó. Tên và logo TheSoftware, cùng với tất cả các biểu tượng và tên dịch vụ liên quan, là thương hiệu của TheSoftware. Tất cả các thương hiệu khác xuất hiện trên Trang web hoặc thông qua Dịch vụ là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Việc sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chủ sở hữu tương ứng là nghiêm cấm.

KHÔNG ĐƯỢC TẠO HYPERLINK ĐẾN TRANG WEB, CO-BRANDING, ‘FRAMING’ VÀ/ HOẶC THAM CHIẾU ĐẾN TRANG WEB

Trừ khi có sự cho phép rõ ràng từ TheSoftware, không ai được tạo hyperlink đến Trang web hoặc một phần nào đó của nó (bao gồm, nhưng không giới hạn, logotype, thương hiệu, nhãn hiệu hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền), cho trang web hoặc địa điểm web của họ với bất kỳ lý do nào. Hơn nữa, ‘framing’ Trang web và/ hoặc tham chiếu đến Định vị Nguyên tài nguyên (‘URL’) của Trang web trong bất kỳ phương tiện thương mại hoặc phi thương mại nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản rõ ràng từ TheSoftware là nghiêm cấm. Bạn đồng ý cung cấp hợp tác cho Trang web để loại bỏ hoặc dừng, theo các trường hợp tương ứng, các nội dung hoặc hoạt động như vậy. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến việc đó.

CHỈNH SỬA, XÓA VÀ SỬA ĐỔI

Chúng tôi có quyền duy nhất trong sự hào ý của chúng tôi để chỉnh sửa và/hoặc xóa bỏ bất kỳ tài liệu, thông tin hoặc nội dung khác xuất hiện trên Trang web.

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

WEBSITE, DỊCH VỤ, CUỘC THI, NỘI DUNG, BẤT KỲ SẢN PHẨM CỦA BÊN THỨ BA NÀO BẠN NHẬN ĐƯỢC TỪ MỘT TRONG CÁC NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA CỦA CHÚNG TÔI VÀ/HOẶC BẤT KỲ SẢN PHẨM KHÁC VÀ/HOẶC DỊCH VỤ NÀO BẠN CÓ THỂ ĐỀ XUẤT QUA WEBSITE ĐỀU ĐƯỢC CUNG CẤP CHO BẠN THEO CƠ CHẾ “NHƯ HIỆN CÓ” VÀ “NHƯ CÓ SẴN” VÀ TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, RÕ RÀNG VÀ NGỤ Ý, ĐỀU BỊ LOẠI TRỪ ĐẾN MỨC TỀ NHẬT THEO LUẬT PHÁP HIỆN HÀNH (BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, VIỆC LOẠI TRỪ BẤT KỲ BẢO ĐẢM VỀ MERCHANTABILITY, NON-INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY VÀ/HOẶC FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE NÀO). ĐẶC BIỆT, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, TheSoftware KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM RẰNG: (A) WEBSITE, DỊCH VỤ, CUỘC THI, NỘI DUNG, BẤT KỲ SẢN PHẨM CỦA BÊN THỨ BA NÀO BẠN NHẬN ĐƯỢC TỪ MỘT TRONG CÁC NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA CỦA CHÚNG TÔI VÀ/HOẶC BẤT KỲ SẢN PHẨM KHÁC VÀ/HOẶC DỊCH VỤ NÀO BẠN CÓ THỂ ĐỀ XUẤT QUA WEBSITE SẼ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA BẠN; (B) WEBSITE, DỊCH VỤ, CUỘC THI, NỘI DUNG, BẤT KỲ SẢN PHẨM CỦA BÊN THỨ BA NÀO BẠN NHẬN ĐƯỢC TỪ MỘT TRONG CÁC NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA CỦA CHÚNG TÔI VÀ/HOẶC BẤT KỲ SẢN PHẨM KHÁC VÀ/HOẶC DỊCH VỤ NÀO BẠN CÓ THỂ ĐỀ XUẤT QUA WEBSITE SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP LIÊN TỤC, ĐÚNG GIỜ, BẢO MẬT HOẶC KHÔNG LỖI; (C) BẠN SẼ ĐƯỢC KHỚP VỚI CÁC CUỘC THI VÀ/HOẶC DỊCH VỤ; HOẶC (D) KẾT QUẢ CÓ THỂ ĐẠT ĐƯỢC TỪ VIỆC SỬ DỤNG WEBSITE, DỊCH VỤ, CUỘC THI, NỘI DUNG, BẤT KỲ SẢN PHẨM CỦA BÊN THỨ BA NÀO BẠN NHẬN ĐƯỢC TỪ MỘT TRONG CÁC NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA CỦA CHÚNG TÔI VÀ/HOẶC BẤT KỲ SẢN PHẨM KHÁC VÀ/HOẶC DỊCH VỤ NÀO BẠN CÓ THỂ ĐỀ XUẤT QUA WEBSITE SẼ CHÍNH XÁC HOẶC ĐÁNG TIN CẬY. WEBSITE, DỊCH VỤ, CUỘC THI, NỘI DUNG, BẤT KỲ SẢN PHẨM CỦA BÊN THỨ BA NÀO BẠN NHẬN ĐƯỢC TỪ MỘT TRONG CÁC NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA CỦA CHÚNG TÔI VÀ/HOẶC BẤT KỲ SẢN PHẨM KHÁC VÀ/HOẶC DỊCH VỤ NÀO BẠN CÓ THỂ ĐỀ XUẤT QUA WEBSITE CÓ THỂ CHỨA LỖI, SAI SÓT, VẤN ĐỀ HOẶC HẠN CHẾ KHÁC. CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ SỰ CÓ SẴN CỦA KẾT NỐI INTERNET CƠ BẢN LIÊN KẾT VỚI WEBSITE. KHÔNG MỘT LỜI CHỈ DẪN HOẶC THÔNG TIN NÀO, CẢ ORAL HOẶC VIẾT, MÀ BẠN NHẬN ĐƯỢC TỪ TheSoftware, BẤT KỲ TRONG CÁC NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA HOẶC QUA HOẶC TỪ WEBSITE, SẼ TẠO BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO KHÔNG ĐƯỢC NÓI RÕ TRONG THOẢ THUẬN.

THÔNG BÁO MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM VỀ NHỮNG TỔN THƯƠNG DO VIỆC TẢI XUỐNG

Người thăm trang web tải thông tin từ Trang web này có nguy cơ cá nhân và tự chịu rủi ro. Phần mềm không đảm bảo rằng những tệp tin tải xuống không chứa mã máy tính gây hỏng hoặc gây hại bao gồm, nhưng không giới hạn, virus và giun máy tính.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

BẠN THỰC SỰ HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG TheSoftware SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM TRƯỚC BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, TRỰC TIẾP VÀ/HOẶC MẪU GỐC BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐẾN, THIỆT HẠI DO MẤT LỢI NHUẬN, THUỘC TÍNH TỐT, SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HOẶC MẤT MẠNG KHÔNG GIAN QUYỀN RIÊNG VÀ (DÙ CHO TheSoftware ĐÃ ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ VỀ KHẢ NĂNG CÓ THỂ GÂY RA NHỮNG THIỆT HẠI NHƯ THẾ NÀY), THEO PHẠM VI TỐI ĐA CHO PHÁP LUẬT: (A) VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG WEBSITE, DỊCH VỤ, CUỘC THI, NỘI DUNG, SẢN PHẨM CỦA BÊN THỨ BA MÀ BẠN CÓ THỂ NHẬN ĐƯỢC TỪ MỘT TRONG CÁC NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA CỦA CHÚNG TÔI VÀ/HOẶC BẤT KỲ SẢN PHẨM VÀ/HOẶC DỊCH VỤ KHÁC MÀ BẠN CÓ THỂ ỨNG DỤNG QUA WEBSITE; (B) CHI PHÍ CỦA VIỆC MUA HÀNG HOẶC DỊCH VỤ THAY THẾ DO BẤT KỲ HÀNG HÓA, DỮ LIỆU, THÔNG TIN VÀ/HOẶC DỊCH VỤ MUA HOẶC NHẬN ĐƯỢC TỪ, HOẶC GIAO DỊCH NHẬP VÀO THÔNG QUA, WEBSITE; (C) KHÔNG ĐẠT ĐƯỢC ĐƠN VỊ CẠNH TRANH, DỊCH VỤ HOẶC BẤT KỲ SẢN PHẨM BÊN THỨ BA NÀO TỪ BẤT KỲ MỘT TRONG CÁC NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA CỦA CHÚNG TÔI, HOẶC BẤT KỲ TỪ CHỐI SẢN PHẨM BÊN THỨ BA NÀO TỪ CÙNG; (D) TRUY CẬP TRÁI PHÉP HOẶC SỬA ĐỔI DỮ LIỆU ĐĂNG KÝ CỦA BẠN; VÀ (E) MỌI VẤN ĐỀ KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN KHÔNG THỂ SỬ DỤNG WEBSITE, DỊCH VỤ, CUỘC THI, NỘI DUNG, SẢN PHẨM CỦA BÊN THỨ BA MÀ BẠN CÓ THỂ NHẬN ĐƯỢC TỪ MỘT TRONG CÁC NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA CỦA CHÚNG TÔI VÀ/HOẶC BẤT KỲ SẢN PHẨM VÀ/HOẶC DỊCH VỤ KHÁC MÀ BẠN CÓ THỂ ỨNG DỤNG QUA WEBSITE. GIỚI HẠN NÀY ÁP DỤNG ĐẾN TẤT CẢ CÁC NGUYÊN NHÂN TẠO RAA HÀNH ĐỘNG, TỔNG CỘNG BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐẾN, VI PHẠM HỢP ĐỒNG, VI PHẠM BẢO ĐẢM, VÔ CÙNG TRÁCH NHIỆM, THIỆT HẠI RÕ RÀNG, VI PHẠM HIỆN TƯỢNG VÀ BẤT KỲ VẤN ĐỀ GÂY THIỆT HẠI KHÁC. BẠN ĐÃ PHÓ THẢI TheSoftware VÀ TẤT CẢ NHỮNG NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA CỦA TheSoftware KHỎI MỌI VỤ NẢN TIẾP VÀ YÊU CẦU VƯỢT QUÁ GIỚI HẠN ĐƯỢC NÊU TRÊN. NẾU PHÁP LUẬT ÁP DỤNG KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN NHƯ THẾ, TỐI ĐA TRÁCH NHIỆM CỦA TheSoftware ĐẾN BẠN TRONG BẤT KỲ TÌNH HUỐNG NÀO CŨNG SẼ LÀ NĂM TRĂM DOLLARS ($500.00). VIỆC PHỦ ĐỊNH VỀ THIỆT HẠI QUY ĐỊNH Ở ĐẦU TRÊN LÀ MỘT YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA CƠ SỞ HỢP ĐỒNG GIỮA BẠN VÀ TheSoftware. KHÔNG THỂ SỬ DỤNG WEBSITE, DỊCH VỤ, CUỘC THI, NỘI DUNG, SẢN PHẨM CỦA BÊN THỨ BA MÀ BẠN CÓ THỂ NHẬN ĐƯỢC TỪ MỘT TRONG CÁC NHÀ CUNG CẤP BÊN THỨ BA CỦA CHÚNG TÔI VÀ/HOẶC BẤT KỲ SẢN PHẨM VÀ/HOẶC DỊCH VỤ KHÁC MÀ BẠN CÓ THỂ ỨNG DỤNG QUA WEBSITE KHÔNG ĐƯỢC CUNG CẤP CHO BẠN MÀ KHÔNG GIỚI HẠN NHƯ VẬY.

BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bồi thường và bảo vệ TheSoftware, mỗi bên cha mẹ, công ty con và công ty liên kết, cũng như mỗi thành viên, quan chức, giám đốc, nhân viên, đại lý, cộng tác viên và/hoặc đối tác khác của họ, không gây hại cho bất kỳ khiếu nại, chi phí (bao gồm cả phí luật sư hợp lý), thiệt hại, kiện tụng, chi phí, yêu cầu và/hoặc án phán nào của bất kỳ bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ: (a) việc sử dụng của bạn trên Trang web, Dịch vụ, Nội dung và/hoặc tham gia vào bất kỳ Cuộc thi nào; (b) việc vi phạm Thỏa thuận của bạn; và/hoặc (c) vi phạm quyền của cá nhân và/hoặc thực thể khác. Các quy định trong đoạn văn này nhằm bảo vệ quyền lợi của TheSoftware, mỗi bên cha mẹ, công ty con và/hoặc công ty liên kết của họ, cũng như mỗi quan chức, giám đốc, thành viên, nhân viên, đại diện, cổ đông, nhà cấp giấy phép, nhà cung cấp và/hoặc luật sư của họ. Mỗi cá nhân và thực thể này đều có quyền đề nghị và thực thi trực tiếp các quy định này trên cá nhân của bạn.

WEBSITES BÊN THỨ BA

Website có thể cung cấp liên kết và/hoặc giới thiệu bạn đến các trang web và/hoặc nguồn tài nguyên Internet khác, bao gồm, nhưng không giới hạn, những trang web sở hữu và điều hành bởi Third Party Providers. Bởi vì TheSoftware không kiểm soát những trang web và/hoặc nguồn tài nguyên bên thứ ba này, bạn xác nhận và đồng ý rằng TheSoftware không chịu trách nhiệm về tính khả dụng của những trang web và/hoặc nguồn tài nguyên bên thứ ba này. Hơn nữa, TheSoftware không nhất trí và không chịu trách nhiệm hoặc có trách nhiệm về bất kỳ điều khoản và điều kiện, chính sách bảo mật, nội dung, quảng cáo, dịch vụ, sản phẩm và/hoặc tài liệu khác tại hoặc có sẵn từ những trang web hoặc nguồn tài nguyên bên thứ ba này, hoặc bất kỳ thiệt hại và/hoặc mất mát phát sinh từ đó.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT/THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG

Việc sử dụng trang web, và tất cả các ý kiến, phản hồi, thông tin, dữ liệu đăng ký và/hoặc tài liệu mà bạn gửi qua hoặc liên quan đến trang web, đều tuân thủ theo Chính sách bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi giữ quyền sử dụng tất cả thông tin liên quan đến việc bạn sử dụng trang web, và bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà bạn cung cấp, tuân thủ theo các điều khoản của Chính sách bảo mật của chúng tôi. Để xem Chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng nhấp vào đây.

Bất kỳ nỗ lực nào của bất kỳ cá nhân nào, cũng có thể là một khách hàng TheSoftware hay không phải, để gây hại, phá huỷ, can thiệp, tàn phá và/hoặc gây trở ngại cho hoạt động của Trang web, là vi phạm pháp luật hình sự và dân sự và TheSoftware sẽ nỗ lực tìm mọi biện pháp trong việc này chống lại bất kỳ cá nhân hay tổ chức vi phạm nào đến mức cho phép tối đa theo quyền lực pháp luật và công bằng.

SỰ LỰA CHỌN PHÁP LUẬT / ĐỊA ĐIỂM

Bất kỳ tranh chấp nảy sinh hoặc liên quan đến Thỏa thuận này sẽ tuân thủ và được hiểu theo luật pháp của Estonia (không xem xét nguyên tắc về xung đột pháp luật). Bất kỳ phán quyết nào cũng sẽ là cuối cùng và rõ ràng đối với các bên và có thể đưa ra lệnh tại bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào. Không có điều gì ở đây được hiểu là cản trở bất kỳ bên nào khỏi tìm kiếm sự giúp đỡ cấm chỉ để bảo vệ quyền lợi của nó trong khi chờ kết quả trong trọng tài. Theo mức độ cho phép của pháp luật, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không đưa ra, tham gia hoặc tham gia vào bất kỳ vụ kiện đại diện tập thể nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc tranh cãi nào bạn có thể có đối với TheSoftware. và mỗi đại diện pháp lý của họ, các công ty liên kết, công ty con, công ty mẹ, cơ quan và các thành viên, sĩ quan, giám đốc, nhân viên và đại lý của họ. Bạn đồng ý cho phép cấp phán quyết cấm chỉ để ngăn chặn vụ kiện đó hoặc gỡ bỏ bạn khỏi việc tham gia vào vụ kiện. Bạn đồng ý trả các khoản phí của luật sư và phí tòa án mà TheSoftware của bạn đầu tư trong việc tìm kiếm sự giúp đỡ như vậy. Thỏa thuận không mở cửa cho bất kỳ quyền lợi và biện pháp của bạn để đệ trình khiếu nại theo cá nhân và không phải là một hành động đại diện tập thể trong trọng tài ràng buộc như đã đề cập ở trên. Điều khoản này ngăn bạn không được đưa ra, tham gia hoặc tham gia vào các vụ kiện đại diện tập thể là một thỏa thuận độc lập. Nếu bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này được coi là vô hiệu hoặc không thực thi được, phần đó sẽ được hiểu theo luật pháp áp dụng và các phần còn lại sẽ tiếp tục có hiệu lực toàn bộ.