Software WEBSITE TERMS OF USE DÔLEŽITÉ – PREČÍTAJTE SI PROSÍM

Ďakujeme, že ste navštívili webovú stránku (ďalej len „Stránka“), na ktorej ste našli odkaz na tieto Podmienky používania (ďalej len „Stránka“). Stránka je internetovým majetkom TheSoftware. (ďalej len spoločne „TheSoftware“, „my“ a „nás“). Súhlasíte s týmito TheSoftware Podmienkami používania webovej stránky (ďalej len „Podmienky používania“) v plnom rozsahu a záväzne, keď: a) pristupujete na Stránku; (b) zaregistrujete sa na odber newslettera alebo prihlásenie sa do odberu mailingového zoznamu alebo požiadate o informácie prostredníctvom Stránky (ďalej len „Predplatné služby“); c) zaregistrujete sa na účasť v akciách, súťažiach a/alebo tombolách, ktoré ponúka TheSoftware zo času na čas (ďalej len „Súťaž“); d) zapojite sa, alebo sa pokúsite zapojiť, do partnerského programu alebo iného členstva organizácie, ktoré sú uvedené na Stránke (ďalej len „Služby členstva“); a/alebo e) objednáte si produkt a/alebo službu prostredníctvom Stránky (ďalej len „Služby poskytovateľa“). TheSoftware Zásady ochrany osobných údajov („Zásady ochrany osobných údajov“), Oficiálne pravidlá súťaže platné pre každú súťaž, TheSoftware Zmluva o nákupe („Kúpna zmluva“), TheSoftware Zmluva o členstve („Zmluva o členstve“), ako aj akékoľvek ďalšie prevádzkové pravidlá, politiky, cenníkové štruktúry a ďalšie doplnkové podmienky alebo dokumenty, ktoré môžu byť čas od času zverejnené, sú tu výslovne zaradené (ďalej len „Zmluva“). Prosím, pozorne si prečítajte celé podmienky zmluvy. Ak sa s podmienkami Zmluvy v celej jej rozsahu nesúhlasíte, nie ste oprávnení používať Služby a/alebo Stránku akýmkoľvek spôsobom.

TheSoftware VÝSLOVNE ZAKAZUJE PRÍSTUP NA STRÁNKU A/LEBO SLUŽBY KAŽDÉMU JEDNOTLIVCU, KTORÝ SPOĽAHNE NA CHILDREN’S ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT OF 1998, AKO JE ZMENENÁ („COPPA“). TheSoftware SI VYHRADZUJE PRÁVO ZAMIETNUŤ PRÍSTUP K SLUŽBÁM A/LEBO STRÁNKE AKÉMKOĽVEK JEDNOTLIVCU, PODĽA VLASTNÉHO UVÁŽENIA A JEDINEJ MOCNOSTI.

ROZSAH A ÚPRAVA DOHODY

Súhlasíte s podmienkami a ustanoveniami uvedenými v Dohode v súvislosti s vaším používaním Stránky. Dohoda predstavuje jedinú a jedinú dohodu medzi vami a spoločnosťou TheSoftware v súvislosti s vašim používaním Stránky a nahradzuje všetky predchádzajúce alebo súčasné dohody, zastúpenia, záruky a/alebo porozumenie v súvislosti so Stránkou. Môžeme Dohodu časom zmeniť výhradne naším uvážením, bez konkrétneho oznámenia vám. Najnovšia dohoda bude uverejnená na Stránke a dohodu by ste mali prečítať pred použitím Stránky. Pokračovaním vo vašom používaní Stránky a/alebo Služieb sa týmto spôsobom zaväzujete dodržiavať všetky podmienky a ustanovenia uvedené v dohode, ktorá je v to v čase účinná. Preto by ste mali pravidelne kontrolovať túto stránku na aktualizácie a/alebo zmeny.

POŽIADAVKY

Stránka a Služby sú dostupné len pre jednotlivcov, ktorí môžu uzatvárať právne záväzné zmluvy podľa príslušného práva. Stránka a Služby nie sú určené na používanie jednotlivcami mladšími ako osemnásť (18) rokov. Ak ste mladší ako osemnásť (18) rokov, nemáte oprávnenie používať a/alebo pristupovať na Stránku a/alebo Služby.

POPIS SLUŽIEB

Služby na predplatné

Na základe podmienok a ustanovení dohody môžete, ak sa zaregistrujete na webe a získate schválenie od TheSoftware, získať alebo sa pokúsiť získať Služby na predplatné za poplatok alebo bezplatne. Služby na predplatné vám poskytnú obsah e-mailov, text a iné materiály („Obsah na predplatné“), ktoré sú pre online marketing relevantné a poskytované spoločnosťou TheSoftware a jej partnermi tretej strany („Poskytovatelia tretej strany“). Ak chcete ukončiť prijímanie Obsahu na predplatné, jednoducho nám pošlite e-mail na [email protected]. Obsah na predplatné obsahuje komentáre, názory a/alebo iné materiály, ktoré poskytujú spoločnosť TheSoftware a Poskytovatelia tretej strany a nemusíte sa na ne nevyhnutne spoliehať. Pri používaní Obsahu na predplatné a/alebo Služieb na predplatné používajte opatrnosť, zdravý rozum a bezpečnosť. Súhlasíte s tým, že spoločnosť TheSoftware vám v súvislosti s takýmto Obsahom na predplatné nemá žiadne povinnosti a nevznikajú jej žiadne záväzky voči vám. Spoločnosť TheSoftware nepreukazuje ani nezaručuje, že Obsah na predplatné dostupný v súvislosti so Službami na predplatné je presný, kompletný alebo vhodný. Rozumiete a súhlasíte s tým, že spoločnosť TheSoftware nie je zodpovedná ani zodpovedná v akomkoľvek rozsahu za vašu neschopnosť používať Služby na predplatné a/alebo Obsah na predplatné. Rozumiete a súhlasíte s tým, že spoločnosť TheSoftware nie je zodpovedná voči vám, koncovým užívateľom alebo akýmkoľvek treťom stranám za žiadnu reklamáciu v súvislosti so Službami na predplatné.

Služby pre členov

Ak sa zaregistrujete na webe, súhlasíte s Uzatvorením členstva a získate schválenie od spoločnosti TheSoftware, môžete získať alebo sa pokúsiť získať za poplatok alebo bezplatne členstvo v jednom z rôznych členských programov, ktoré ponúka MTS Advertise OU. Ak si želáte získať kópiu Uzavretia členstva, navštívte prosím webovú stránku konkrétneho členstva. Členské programy spoločnosti TheSoftware vám umožnia získať prístup k obsahu, textu a iným materiálom („Obsah člena“) poskytovaným spoločnosťou TheSoftware a istými Poskytovateľmi tretej strany, ktoré majú pomôcť členom v ich online marketingových aktivitách. Obsah člena obsahuje komentáre, názory a iné materiály, ktoré poskytujú spoločnosť TheSoftware a Poskytovatelia tretej strany a nemusíte sa na ne nevyhnutne spoliehať. Pri používaní Obsahu člena a/alebo Služieb pre členov používajte opatrnosť, zdravý rozum a bezpečnosť. Súhlasíte s tým, že spoločnosť TheSoftware vám v súvislosti s takýmto Obsahom člena nemá žiadne povinnosti a nevznikajú jej žiadne záväzky voči vám. Spoločnosť TheSoftware nepreukazuje ani nezaručuje, že Obsah člena dostupný v súvislosti so službami pre členov je presný, kompletný alebo vhodný. Rozumiete a súhlasíte s tým, že spoločnosť TheSoftware nie je zodpovedná ani zodpovedná v akomkoľvek rozsahu za vašu neschopnosť používať služby pre členov a/alebo Obsah člena. Rozumiete a súhlasíte s tým, že spoločnosť TheSoftware nie je zodpovedná voči vám, koncovým užívateľom alebo akýmkoľvek treťom stranám za žiadnu reklamáciu v súvislosti so službami pre členov.

Služby pre dodávateľov

Ak vyplníte príslušné objednávkové formuláre, môžete získať alebo sa pokúsiť získať určité produkty a/alebo služby zo stránky. Popisy produktov a/alebo služieb zobrazených na webe sú poskytované priamo výrobcami alebo distribútormi tretích strán. Spoločnosť TheSoftware nepreukazuje ani nezaručuje, že opisy týchto položiek sú presné alebo úplné. Rozumiete a súhlasíte s tým, že spoločnosť TheSoftware nie je zodpovedná ani zodpovedná v akomkoľvek rozsahu za vašu neschopnosť získať produkty a/alebo služby zo stránky alebo za akýkoľvek spor s predajcom, distribútorom produktu a koncovými spotrebiteľmi. Rozumiete a súhlasíte s tým, že spoločnosť TheSoftware nie je zodpovedná voči vám ani žiadnej tretej strane za žiadnu reklamáciu v súvislosti s akýmikoľvek produktmi a/alebo službami ponúkanými na webe.

Všeobecné

Informácie, ktoré musíte poskytnúť v súvislosti s registráciou pre služby môžu zahŕňať, bez obmedzenia, niektoré alebo všetky nasledujúce: (a) vaše plné meno; (b) názov spoločnosti; (c) e-mailová adresa; (d) poštová adresa (a fakturačná adresa, ak sa líši); (e) domáci telefónny číslo; (f) pracovné telefónne číslo; (g) telefaxové číslo; (h) informácie o platobnej karte a/alebo (i) akékoľvek ďalšie informácie požadované v príslušnom registračnom formulári služby („dáta registrácie služby“). Súhlasíte, že poskytnete pravdivé, presné, aktuálne a úplné dáta registrácie služby. TheSoftware má právo odmietnuť akékoľvek dáta registrácie služby, ak je zistené, že: (i) porušujete akúkoľvek časť dohody; a/alebo (ii) dáta registrácie služby, ktoré ste poskytli, sú neúplné, klamné, duplicitné alebo inak neprijateľné. TheSoftware si môže kritériá dát registrácie kedykoľvek zmeniť podľa svojho uváženia.

Ak nie je výslovne uvedené inak, budú akékoľvek budúce ponuky, ktoré budú dostupné na webovej stránke a zlepšujú súčasné funkcie webovej stránky, podliehať dohode. Rozumiete a súhlasíte s tým, že TheSoftware nenesie žiadnu zodpovednosť za vašu neschopnosť používať a/alebo získať služby. Rozumiete a súhlasíte s tým, že TheSoftware nezodpovedá vám ani tretej strane za akékoľvek zmeny, pozastavenie alebo ukončenie akýchkoľvek služieb alebo iného produktu, služby alebo aktivity ponúkané TheSoftware a/alebo akýmikoľvek poskytovateľmi tretích strán. Ak spoločnosť MTS Advertise OU ukončí dohodu a/alebo akékoľvek služby z akéhokoľvek dôvodu, spoločnosť MTS Advertise OU nemá voči vám žiadnu zodpovednosť ani povinnosť. Rozumiete a súhlasíte, že odmietnutie použitia webovej stránky je vaše jediné právo a náprava voči akémukoľvek sporu, ktorý môžete mať s TheSoftware.

SÚŤAŽE

Občasno TheSoftware ponuja promocijske nagrade in druge nagrade prek tekmovanj. Z zagotavljanjem resničnih in natančnih informacij v povezavi z ustrezno prijavnico za tekmovanje in s soglasjem k uradnim pravilom, ki se uporabljajo za vsako tekmovanje, se lahko prijavite in si zagotovite možnost osvojitve promocijskih nagrad, ponujenih v vsakem tekmovanju. Za sodelovanje v tekmovanjih na spletni strani morate najprej popolnoma izpolniti ustrezno prijavno obrazec. Strinjate se, da boste zagotovili resnične, natančne, aktualne in celovite podatke o registraciji za tekmovanje. TheSoftware si pridržuje pravico, da zavrne katere koli podatke o registraciji za tekmovanje, če se ugotovi, da: (i) kršite kateri koli del sporazuma; in/ali (ii) podatki o registraciji za tekmovanje, ki ste jih posredovali, so nepopolni, goljufivi, podvojeni ali drugače nesprejemljivi. TheSoftware lahko kadarkoli po lastni presoji spremeni kriterije registracijskih podatkov.

LICENCIA PRIEBEZHU

Ako používateľ Webové stránky, ste oprávnený získať neexkluzívnu, nevratnú a obmedzenú licenciu na prístup a používanie Webovej stránky, Obsahu a súvisiacich materiálov v súlade s dohodou. TheSoftware si môže túto licenciu kedykoľvek ukončiť z akéhokoľvek dôvodu. Môžete používať Webovú stránku a Obsah na jednom počítači pre vlastné osobné, nekomerčné použitie. žiadna časť Webovej stránky, Obsahu, súťaží a/alebo služieb nesmie byť reprodukovaná v akomkoľvek formulári alebo zahrnutá do akéhokoľvek informačného systému na vyhľadávanie, elektronický alebo mechanický spôsob. Nesmiete používať, kopírovať, emulovať, klonovať, prenajímať, poskytovať, upravovať, Decompilovať, rozbierať, inžinierové spätné inžinierstvo alebo prenášať Webovú stránku, Obsah, súťaže a/alebo služby alebo akúkoľvek ich časť. TheSoftware si vyhradzuje všetky práva, ktoré nie sú explicitne uvedené v Dohode. Nesmiete používať žiadne zariadenie, softvér alebo rutinu na rušenie alebo pokus o rušenie správneho fungovania Webovej stránky. Nesmiete podniknúť žiadne opatrenie, ktoré na TheSoftware infraštruktúru položí neprimerane veľké zaťaženie. Vaše právo používať Webovú stránku, Obsah, súťaže a/alebo služby nie je prenosné.

PRÁVA VLASTNÍKA

Obsah, organizácia, grafika, dizajn, kompilácia, magnetický preklad, digitálna konverzia, softvér, služby a iné veci súvisiace s Webovou stránkou, Obsahom, Súťažami a Službami sú chránené podľa príslušných autorských práv, ochranných známok a iných práv duševného vlastníctva (vrátane, ale nie obmedzene, práva na duševné vlastníctvo). Kopírovanie, redistribúcia, publikovanie alebo predaj akéhokoľvek časti Webovej stránky, Obsahu, Súťaží a/alebo Služieb je prísne zakázané. Systémové získavanie materiálov z Webovej stránky, Obsahu, Súťaží a/alebo Služieb automatizovanými prostriedkami alebo akýmkoľvek iným spôsobom scrapovanie alebo extrakcia údajov za účelom vytvorenia alebo zostavenia priamej alebo nepriamej kolekcie, zbierky, databázy alebo adresára bez písomného súhlasu spoločnosti TheSoftware je zakázaná. Nezískavate vlastnícke práva na žiadny obsah, dokument, softvér, služby ani iné materiály zobrazené na alebo prostredníctvom Webovej stránky, Obsahu, Súťaží a/alebo Služieb. Zverejňovanie informácií alebo materiálov na Webovej stránke alebo prostredníctvom Služieb spoločnosti TheSoftware neznamená zrieknutie sa akejkoľvek práva na tieto informácie a/alebo materiály. Meno a logo spoločnosti TheSoftware a všetky s nimi súvisiace grafiky, ikony a názvy služieb sú ochranné známky spoločnosti TheSoftware. Všetky ostatné ochranné známky, ktoré sa zobrazujú na Webovej stránke alebo prostredníctvom Služieb, sú vlastníctvom príslušných vlastníkov. Používanie akýchkoľvek ochranných známok bez výslovného písomného súhlasu príslušného vlastníka je prísne zakázané.

HYPERLINKOVANIE NA STRÁNKU, SPOLUVLASTNENIE, “FRAMOVANIE” A/LEBO REFERENCIA STRÁNKY JE ZAKÁZANÁ

Ak nie je výslovne povolené spoločnosťou TheSoftware, nikto nemá povolenie prepojiť stránku, alebo jej časť (vrátane, ale nie obmedzené na, logotypy, ochranné známky, obchodné značky alebo autorské materiály), na ich vlastnú webovú stránku alebo miesto pre akýkoľvek dôvod. Ďalej, ”framing” stránky a/alebo referencia Uniform Resource Locator (”URL”) stránky v akýchkoľvek komerčných alebo nekomerčných médiách bez predchádzajúceho, výslovného písomného povolenia spoločnosti TheSoftware je prísne zakázané. Výslovne súhlasíte, že budete spolupracovať so spoločnosťou TheSoftware na odstránení alebo ukončení, podľa príslušnosti, akéhokoľvek takéhoto obsahu alebo činnosti. Týmto uznávate, že zodpovedáte za všetky škody s ním spojené.

UPRAVU, ODSTRANENIE A ÚPRAVA

Vyhradzujeme si právo výhradne podľa vlastného uváženia upravovať a/alebo odstraňovať akékoľvek dokumenty, informácie alebo iný obsah zobrazujúci sa na webovej stránke.

DISCLAIMER

WEBOVÉ STRÁNKY, SLUŽBY, SÚŤAŽE, OBSAH, ĽUBOVOĽNÉ VÝROBKY TRETEJ STRANY, KTORÉ MOŽETE ZÍSKAŤ OD JEDNÉHO Z NAŠICH POSKYTOVATEĽOV TRETEJ STRANY, A/LEBO ĽUBOVOĽNÉ ĎALŠIE VÝROBKY A/LEBO SLUŽBY, KTORÉ MOŽETE POŽADUJÚCE CEZ WEBOVÚ STRÁNKU, SA POSKYTUJÚ VÁM NA ZÁKLADOVANIE “ĽAKA AKO” A “KĽAKO SA DÁVÁ” A VŠETKY ZÁRUKY, VYJADRÉ AJ NEVYJADRÉ, SA ODMITAJÚ AŽ DO NAJDLHŠIEHO ROZNÁŠANIA SÚHASNÝ PRÁVOMOŚ PDĽA SÚCASNÉHO ZÁKONA (VRÁTINAJOM, MLI NE JELEN VEHVIEZDENIE NEJAKÝCH ZÁRUK OBCHODNÉHO VZHĽADU, NEPORUŠNENIA DUPLNOSTI DUPLNOSTI DUPLNOSTI DUPLNOSTI DUPLNOSTI DUPLNOSTI DUPLNOSTI DUPLNOSTI DUPLNOSTI DUPLNOSTI DUPLNOSTI DUPLNOSTI DUPLNOSTI DUPLNOSTI DUPLNOSTI DUPLNOSTI DUPLNOSTI DUPLNOSTI DUPLNOSTI DUPLNOSTI DUPLNOSTI DUPLNOSTI DUPLNOSTI DUPLNOSTI DUPLNOSTI DUPLNOSTI DUPLNOSTI DUPLNOSTI DUPLNOSTI DUPLNOSTI DUPLNOSTI DUPLNOSTI DUPLNOSTI DUPLNOSTI DUPLNOSTI DUPLNOSTI DUPLNOSTI DUPLNOSTI DUPLNOSTI DUPLNOSTI DUPLNOSTI DUPLNOSTI DUPLNOSTI DUPLNOSTI DUPLNOSTI DUPLNOSTI DUPLNOSTI DUPLNOSTI DUPLNOSTI DUPLNOSTI DUPLNOSTI DUPLNOSTI DUPLNOSTI DUPLNOSTI DUPLNOSTI DUPLNOSTI DUPLNOSTI DUPLNOSTI DUPLNOSTI DUPLNOSTI DUPLNOSTI DUPLNOSTI DUPLNOSTI DUPLNOSTI DUPLNOSTI DUPLNOSTI DUPLNOSTI DUPLNOSTI DUPLNOSTI DUPLNOSTI DUPLNOSTI DUPLNOSTI REMOVE DOES NOT REMOVE ANY INFORMATION THAT ALLOW YOU TO CREATE ANY WARRANTY NOT EXPRESSLY STATED IN THE AGREEMENT.

DISCLAIMER PRE ÚJMU SPOJENOU S NAHRÁVKAMI

Návštevníci si stahujú informácie zo stránky na vlastné nebezpečenstvo. TheSoftware nezaručuje, že takéto sťahovania sú bez poškodzujúcich počítačových kódov vrátane, ale nie obmedzené na, vírusy a červy.

OHRANIČENIE ZÁKONNEJ ZODPOVEDNOSTI

VÝSLOVNE ROZUMIETE A SÚHLASÍTE, ŽE Spoločnosť Nebude zodpovedná vám alebo tretej strane ZA AKÉKOĽVEK PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE, NÁSLEDNÉ A/ČI PRÍKLADNÉ ŠKODY VRÁTANE, AVŠAKEN NIE LEN NA ŠKODY VO FORME STRÁTY ZISKU, PODOBENSTVA, UŽÍVANIA, DÁT ALEBO INÝCH NEHMOTEKOVÝCH STRÁT (AJ KEĎ Spoločnosť VÁM BOLA INFORMOVANÁ O MOŽNOSTI VZNKNUTIA TAKÝCHTO ŠKÔD), NA PLNEJ MOŽNEJ MIERE TVORENEJ ZÁKONOM PRE: (A) POUŽÍVANIE ALEBO NEPOUŽITIE WEBOVEJ STRÁNKY, SLUŽIEB, SÚTŽAŽÍ, OBSAHU, AKÝCHKOĽVEK PRODUKTOV TRETÍCH STRÁN, KTORÉ MOZETE ZÍSKAŤ OD JEDNÉHO Z NAŠICH POSKYTOVATEĽOV TRETÍCH STRÁN, A/ČI AKÝCHKOĽVEK ĎALŠÍCH PRODUKTOV A/ČI SLUŽIEB, NA KTORÉMOŽETE POŽIADANIE PODAŤ prostredníctvom WEBOVEJ STRÁNKY; (B) NÁKLADY NA ZÍSKANIE NÁHRADNÝCH TOVAROV A SLUŽIEB V DÔSLEDKU AKÝCHKOĽVEK TOVAROV, DÁT, INFORMÁCII A/ČI SLUŽIEB, ZAKÚPENÝCH ALEBO ZÍSKANÝCH OD, ALEBO UKONČENÝCH PROSTREDNÍCTVOM WEBOVEJ STRÁNKY; (C) NEKVALIFIKÁCIU NA SÚTŽAŽE, SLUŽBY ALEBO INÉ PRODUKTY TRETEJ STRANE OD NAMI POSKYTOVATEĽOV TRETÍCH STRÁN, ALEBO AKÚKOĽVEK POZDIEŠ XTIALE ODMIETNUTIE PRODUKTOV TRETEJ STRANE; (D) NEPOVOLENÝ PRÍSTUP K ALEBO ZMENA VAŠICH REGISTRAČNÝCH ÚDAJOV; A (E) AKÉKOĽVEK ĎALŠÍ ZÁLEŽITOSTI TÝKAJÚCE SA NEPOUŽITIA WEBOVEJ STRÁNKY, SLUŽIEB, SÚTŽAŽÍ, OBSAHU, AKÝCHKOĽVEK PRODUKTOV TRETÍCH STRÁN, KTORÉ MOZETE ZÍSKAŤ OD JEDNÉHO Z NAŠICH POSKYTOVATEĽOV TRETÍCH STRÁN, A/ČI AKÝCHKOĽVEK ĎALŠÍCH PRODUKTOV A/ČI SLUŽIEB, NA KTORÉ MOZETE POŽIADANIE PODAŤ prostredníctvom WEBOVEJ STRÁNKY. TO OHRANIČENIE SA VZťAHUJE NA VŠETKY DRUHY ŽALOBY, SPOLOČNE VRÁTANE, AVŠAKEN NIE LEN NA PORUŠENIE ZMLUVY, PORUŠENIE ZÁRUKY, ZAVINENÉJ NEPRIAMO, PRÍSNOSTI ZODPOVEDNOSTI, NEROZUMNÉHO VYJADROVANIA A VŠETKYCH INÝCH TLAČIVA. TÍMTO VYDÁVATE Spoločnosť A VŠETKY POSKYTOVATEĽOV TRETÍCH STRÁN Spoločnosti Z AKÝCHKOĽVEK A VŠETKYCH POVINNOSTÍ, ZODPOVEDNOSTÍ A NÁROKOV NAŽIVENÉ OHRANIČENIE UVEDENÉ TU. AK POUŽITEĽNÝ ZÁKON NEPOVOĽUJE TOTO OHRANIČENIE, NAJVYŠŠIA ZODPOVEDNOSŤ TheSoftware VAM BUD A POD VŠETKÝMI OKOLNOSŤAMI PICKLE BYT FIVE HUNDRED DOLLARS ($500.00). ZAMIETNUTIE ŠKÔD UVEDENÝCH VYŠŠIE JE ZÁKLADNÁ SÚČASŤ ZÁKLADU MEDZI VAMI A Spoločnosť. NEMOŽNOSŤ POUŽÍVAŤ WEBOVÚ STRÁNKU, SLUŽBY, SÚŤŽAŽE, OBSAH, AKÝKOĽVEK PRODUKT TRETEJ STRANY, KTORÝ MOŽETE ZÍS Ť OD NAŠICH POSKYTOVATEĽOV TRETÍCH STRÁN, A/ČI AKÉKOĽVEK ĎALŠIE PRODUKTY A/ČI SLUŽBY, KTORÉ MOŽETE POŽIADANIE PODAŤ prostredníctvom WEBOVEJ STRÁNKY Vám NEBUDÚ POSKYTNUTÉ BEZ TAKÝCHTO OHRANIČENÍ.

OCHRANA ODŠKODNENIA

Súhlasíte s tým, že budete chrániť TheSoftware, každého z ich rodičov, pobočiek a sesterských spoločností a každého z ich príslušných členov, úradníkov, riaditeľov, zamestnancov, zástupcov, spolubrandéri a/alebo iných partnerov pred akýmikoľvek nárokmi, výdavkami (vrátane primeraných nákladov na právnika), škodami, žalobami, nákladmi, požiadavkami a/alebo rozsudkami a to z akejkoľvek strany tretích strán v dôsledku alebo v súvislosti s: (a) vaším používaním webovej stránky, služieb, obsahu a/alebo vstupom do akejkoľvek súťaže; (b) vašim porušením dohody; a/alebo (c) vašim porušením práv inej osoby a/alebo subjektu. Ustanovenia tohto odseku sú na úžitok TheSoftware, každého z ich rodičov, pobočiek a/alebo sesterských spoločností a každého z ich príslušných úradníkov, riaditeľov, členov, zamestnancov, zástupcov, akcionárov, licenciantov, dodávateľov a/alebo právnikov. Každá osoba alebo subjekt má právo uplatniť a vymáhať tieto ustanovenia priamo voči vám vlastným menom.

TRETÍ STRANA WEBOVÉ STRÁNKY

Webová stránka môže poskytovať odkazy a/alebo vás odkazovať na iné internetové stránky a/alebo zdroje vrátane, ale nie obmedzené na, tie, ktoré patria a sú prevádzkované poskytovateľmi tretích strán. Pretože TheSoftware nemá kontrolu nad týmito stránkami a/alebo zdrojmi tretích strán, týmto uznávate a súhlasíte, že TheSoftware nie je zodpovedný za dostupnosť týchto stránok a/alebo zdrojov tretích strán. Okrem toho, TheSoftware neodporúča a nie je zodpovedný ani rizikovým za žiadne podmienky, zásady ochrany osobných údajov, obsah, reklamu, služby, produkty a/alebo iné materiály na týchto stránkach alebo z týchto zdrojov tretích strán, alebo za akékoľvek škody a/alebo straty vzniknuté týmto.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV/INFORMÁCIE PRE NÁVŠTEVNÍKOV

Používanie webovej stránky a všetky komentáre, spätnú väzbu, informácie, registračné údaje a/alebo materiály, ktoré odosielate cez webovú stránku alebo v súvislosti s ňou, sú predmetom našej ochrany osobných údajov. Vyhradzujeme si právo používať všetky informácie o vašom používaní webovej stránky a akékoľvek iné osobne identifikovateľné informácie odovzdané vami v súlade s podmienkami nášho ochrany osobných údajov. Ak si chcete pozrieť našu ochranu osobných údajov, kliknite Sem.

Akýkoľvek pokus jednotlivca, či už je zákazníkom TheSoftware alebo nie, poškodiť, zničiť, manipulovať, vandalizovať a/alebo inak zasahovať do prevádzky webovej stránky, je porušením trestného a občianskeho práva a TheSoftware bude v tomto ohľade dôkladne presadzovať všetky zákonné a rovnoprávne opravné prostriedky proti každému priestupujúcemu jednotlivcovi alebo subjektu najvyšším možným rozsahom povoleným zákonom a spravodlivosťou.

VYBER PRÁVA / MÍSTA

Vešetky spory vzniknuté v súvislosti s dohodou budú riadené a výklad sa bude vykonávať v súlade s právom Estónska (bez ohľadu na kolíziu zákonov). Akýkoľvek vydarený verdikt bude konečný a záväzný pre strany a môže byť vyhlásený v akejkoľvek súde pôsobnosti. Nič v tejto dohode nemožno vykladať tak, že by bránilo ktorejkoľvek strane v uplatnení žaloby na zabezpečovaciu náhradu na ochranu svojich práv v prípade rozhodnutia v rozhodcovskom konaní. Do tej miery, v akej to zákon dovoľuje, súhlasíte s tým, že nebudete iniciovať, pristupovať alebo zúčastňovať sa žiadnej súdnej žaloby triedneho typu týkajúcej sa akejkoľvek námietky, sporu alebo kontroverzie, ktorú máte voči spoločnosti TheSoftware, a každému z ich zákonných zástupcov, pobočiek, dcérskych spoločností, materským spoločnostiam, agentúram a ich príslušným členom, členom vedenia, riaditeľom, zamestnancom a vykonávateľom. Súhlasíte s vydaním zabezpečovacej náhrady na zastavenie takéhoto súdneho konania alebo vyňatím vás z účasti v konani. Súhlasíte s úhradou nákladov na právne zastúpenie a súdne náklady, ktoré spoločnosti TheSoftware vzniknú pri uplatnení takéhoto nároku. Dohoda neznamená odriekanie sa akýchkoľvek vašich práv a opravných prostriedkov na vedenie žaloby jednotlivca a nie triedneho konania v rámci rozhodcovského konania, ako je uvedené vyššie. Toto ustanovenie, ktoré vás bráni vedeniu, pristúpeniu alebo účasti na žalobách triedneho typu, je nezávislá dohoda. Akákoľvek časť dohody, ktorá by bola vyhlásená za neplatnú alebo nevymáhateľnú, bude vykladaná v súlade s príslušným zákonom a zostávajúce časti ostanú plne účinné a platné.