Warunki korzystania z oprogramowania STRONY WAŻNE – PROSZĘ PRZECZYTAĆ

Dziękujemy za odwiedzenie strony internetowej („strona”) na której znalazłeś link do tych Warunków korzystania („strona”). Strona jest własnością internetową TheSoftware (określaną łącznie jako „TheSoftware”, „my” i „nas”). Zgadzasz się być związany tymi Warunkami korzystania ze strony TheSoftware („Warunki korzystania”), w całości, gdy: (a) uzyskujesz dostęp do strony; (b) rejestrujesz się na newsletter lub zapisujesz się na listę mailingową lub prosisz o informacje za pośrednictwem strony („Usługi subskrypcyjne”); (c) rejestrujesz się, aby wziąć udział w promocjach, konkursach i/lub loteriach oferowanych przez TheSoftware od czasu do czasu (każdy z nich to „Konkurs”); (d) dołączasz lub próbujesz dołączyć do programu partnerskiego lub innej organizacji członkowskiej, prezentowanej na stronie („Usługi członkowskie”); i/lub (e) zamawiasz produkt i/lub Usługę za pośrednictwem strony („Usługi dostawcy, wraz z Usługami subskrypcyjnymi i Usługami członkowskimi, to „Usługi”). Polityka prywatności TheSoftware („Polityka prywatności”), Ostateczne zasady konkursu dotyczące każdego Konkursu, porozumienia dotyczące zakupów TheSoftware („Umowa zakupu”), Umowa członkowska TheSoftware („Umowa członkowska”), a także wszelkie inne zasady funkcjonowania, polityki, kalkulatory cenowe i inne uzupełniające warunki i warunki lub dokumenty, które mogą być publikowane od czasu do czasu, są wyraźnie włączone do niniejszej umowy („Umowa”). Przeczytaj uważnie całość Warunków Umowy. Jeśli nie zgadasz się na Umowę w całości, nie masz uprawnień do korzystania z Usług i/lub Strony w żaden sposób lub w żadnej formie.

TheSoftware SPECJALNIE ZABRANIA DOSTĘPU DO STRONY I/LUB USŁUG DLA KAŻDEJ OSOBY OCHRONIONEJ ZE WZGLĘDU NA USTAWĘ O OCHRONIE PRYWATNOŚCI DZIECI ONLINE Z 1998 ROKU („COPPA”), Z ZMIANAMI. TheSoftware ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZABRANIA DOSTĘPU DO USŁUG I/LUB STRONY KAŻDEJ OSOBIE, WYŁĄCZNIE WEDŁUG WSADU I EXCLUSIF.

ZAKRES I MODYFIKACJA UMOWY

Akceptujesz warunki i zasady, o których mowa w Umowie w odniesieniu do korzystania ze strony. Umowa stanowi jedyny i jedyny zarówno między tobą, aTheSoftware, w odniesieniu do korzystania ze strony, i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub jednoczesne umowy, przedstawienia, gwarancje i/lub porozumienia w odniesieniu do strony. Możemy od czasu do czasu zmieniać Umowę według własnego uznania, bez konkretnego powiadomienia cię. Najnowsza Umowa zostanie opublikowana na stronie, a ty powinieneś przeglądać Umowę przed korzystaniem ze strony. Poprzez dalsze korzystanie ze strony i/lub Usług, akceptujesz niniejsze Warunki Umowy obowiązujące w tym czasie. Dlatego regularnie sprawdzaj tę stronę pod kątem aktualizacji i/lub zmian.

WYMAGANIA

Strona i Usługi są dostępne tylko dla osób, które mogą zawierać prawnie wiążące umowy zgodnie z obowiązującym prawem. Strona i Usługi nie są przeznaczone do użytku przez osoby poniżej 18 roku życia. Jeśli masz poniżej 18 roku życia, nie masz uprawnień do korzystania i/lub dostępu do Strony i/lub Usług.

OPIS USŁUG

Usługi subskrypcyjne

Na warunkach określonych w Umowie, poprzez rejestrację na stronie internetowej i uzyskanie zgody od TheSoftware, możesz otrzymać lub próbować otrzymać, za opłatą lub bez opłaty, Usługi subskrypcyjne. Usługi subskrypcyjne dostarczą Ci treści e-mailowe, tekst i inne materiały (“Zawartość subskrypcji”) związane z marketingiem internetowym dostarczanym przez TheSoftware i jego dostawców zzaufanych (“Dostawcy spoza TheSoftware”). Jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania Zawartości subskrypcji, po prostu wyślij do nas e-mail na adres [email protected]. Zawartość subskrypcji zawiera uwagi, opinie i/lub inne materiały dostarczane przez TheSoftware i Dostawców spoza TheSoftware i niekoniecznie powinieneś/nie powinnaś na nich polegać. Prosimy o ostrożność, zdrowy rozsądek i zachowanie bezpieczeństwa przy korzystaniu z Zawartości subskrypcji i/lub Usług subskrypcyjnych. Zgadzasz się, że TheSoftware nie ma żadnych obowiązków ani nie ponosi żadnych zobowiązań wobec Ciebie związanych z taką Zawartością subskrypcji. TheSoftware nie przedstawia i nie gwarantuje, że Zawartość subskrypcji udostępniana w ramach Usług subskrypcyjnych jest dokładna, kompletna lub odpowiednia. Rozumiesz i wyrażasz zgodę, że TheSoftware nie ponosi odpowiedzialności ani nie jest odpowiedzialny w żadnym przypadku za Twoją niezdolność do korzystania z Usług subskrypcyjnych i/lub Zawartości subskrypcji. Rozumiesz i wyrażasz zgodę, że TheSoftware nie będzie odpowiedzialny wobec Ciebie, żadnych końcowych użytkowników ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek roszczenia w związku z żadnymi Usługami subskrypcyjnymi.

Usługi członkowskie

Na warunkach określonych w Umowie i Umowie o Członkostwo, poprzez rejestrację na stronie internetowej, przyjęcie Umowy o Członkostwo i uzyskanie zgody od TheSoftware, możesz otrzymać lub próbować otrzymać, za opłatą lub bez opłaty, Członkostwo w jednym z różnych programów członkowskich oferowanych przez MTS Advertise OU. Aby zapoznać się z treścią Umowy o Członkostwo, odwiedź stronę internetową danego Członkostwa. Programy członkowskie TheSoftware umożliwią Ci dostęp do treści, tekstów i innych materiałów (“Treść użytkownika” i razem z Zawartością subskrypcji, “Treść”) dostarczanych przez TheSoftware i pewnych dostawców spoza TheSoftware, przeznaczonych do pomocy członkom w ich przedsięwzięciach marketingowych w internecie. Treść członka zawiera uwagi, opinie i inne materiały dostarczane przez TheSoftware i Dostawców spoza TheSoftware i niekoniecznie powinieneś/nie powinnaś na nich polegać. Prosimy o ostrożność, zdrowy rozsądek i zachowanie bezpieczeństwa przy korzystaniu z Treści członka i/lub Usług członkowskich. Zgadzasz się, że TheSoftware nie ma żadnych obowiązków ani nie ponosi żadnych zobowiązań wobec Ciebie związanych z taką Treścią członka. TheSoftware nie przedstawia i nie gwarantuje, że Treść członka udostępniana w ramach Usług członkowskich jest dokładna, kompletna lub odpowiednia. Rozumiesz i wyrażasz zgodę, że TheSoftware nie ponosi odpowiedzialności ani nie jest odpowiedzialny w żadnym przypadku za Twoją niezdolność do korzystania z Usług członkowskich i/lub Treści członka. Rozumiesz i wyrażasz zgodę, że TheSoftware nie będzie odpowiedzialny wobec Ciebie, żadnych końcowych użytkowników ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek roszczenia w związku z żadnymi Usługami członkowskimi.

Usługi dostawcy

Poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy zamówień zakupu, możesz uzyskać lub próbować uzyskać określone produkty i/lub usługi ze strony internetowej. Produkty i/lub usługi prezentowane na stronie internetowej mogą zawierać opisy dostarczane bezpośrednio przez producentów lub dystrybutorów takich przedmiotów spoza TheSoftware. TheSoftware nie przedstawia, ani nie gwarantuje, że opisy takich przedmiotów są dokładne lub kompletnie. Rozumiesz i zgadzasz się, że TheSoftware nie ponosi odpowiedzialności ani nie jest odpowiedzialny w żadnym przypadku za Twoją niemożność uzyskania produktów i/lub usług ze strony internetowej lub za jakiekolwiek spory związane ze sprzedawcą, dystrybutorem i klientami końcowymi. Rozumiesz i zgadzasz się, że TheSoftware nie ponosi odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek roszczenia związane z żadnymi oferowanymi na stronie internetowej produktami i/lub usługami.

General

Informacje, które musisz dostarczyć w związku z rejestracją do Usług mogą obejmować, bez ograniczeń, część lub całość następujących informacji: (a) pełne imię i nazwisko; (b) nazwa firmy; (c) adres e-mail; (d) adres pocztowy (a także adres do korespondencji, jeśli jest inny); (e) numer telefonu domowego; (f) numer telefonu służbowego; (g) numer telekopi; (h) informacje o karcie kredytowej; i/lub (i) inne informacje wymagane na odpowiednim formularzu rejestracyjnym („Dane rejestracji usługi”). Zgadzasz się dostarczać prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne Dane rejestracji usługi. TheSoftware ma prawo odrzucić każde dane rejestracji usługi, jeśli w indywidualnej i wyłącznej ocenie TheSoftware stwierdzi się, że: (i) naruszasz którekolwiek postanowienie Umowy; i/lub (ii) dane rejestracji usługi, które dostarczyłeś, są niekompletne, fałszywe, zduplikowane lub w inny sposób niedopuszczalne. TheSoftware może w dowolnym momencie zmienić kryteria dotyczące danych rejestracji, według własnego uznania.

Chyba że wyraźnie stwierdzono inaczej, wszelkie przyszłe oferty udostępniane na stronie internetowej, które uzupełniają lub w inny sposób ulepszają bieżące funkcje strony internetowej, podlegają Umowie. Rozumiesz i zgadzasz się, że TheSoftware nie ponosi żadnej odpowiedzialności za twoją niezdolność do korzystania i/lub spełnienia warunków korzystania z Usług. Rozumiesz i zgadzasz się, że TheSoftware nie będzie odpowiedzialny wobec ciebie ani żadnej trzeciej strony za jakiekolwiek zmiany, wstrzymanie lub wycofanie jakiejkolwiek Usługi lub innego produktu, usługi lub promocji oferowanych przez TheSoftware i/lub jego dostawców zewnętrznych. Jeśli MTS Advertise OU zakończy Umowę i/lub jakiekolwiek Usługi z jakiejkolwiek przyczyny, MTS Advertise OU nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec ciebie. Rozumiesz i zgadzasz się, że odmowa korzystania ze strony internetowej jest twoim jedynym prawem i środkiem zaradczym w przypadku jakiejkolwiek sporu, jaki możesz mieć z TheSoftware.

KONKURSY

O czasami TheSoftware oferuje nagrody promocyjne i inne nagrody za pośrednictwem konkursów. Udzielając prawdziwych i dokładnych informacji w związku z odpowiednim formularzem rejestracyjnym konkursu oraz akceptując Oficjalne Regulaminy Konkursów dotyczące każdego konkursu, możesz wziąć udział w konkursach i mieć szansę wygrania promocyjnych nagród oferowanych w każdym konkursie. Aby wziąć udział w konkursach prezentowanych na stronie internetowej, musisz najpierw w pełni wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy. Zgadzasz się udzielić prawdziwych, dokładnych, aktualnych i kompletnych danych rejestracyjnych odnośnie konkursów. TheSoftware ma prawo odrzucić oryginalne dane rejestracyjne, jeżeli stwierdzi, wyłącznie według własnego uznania TheSoftware, że: (i) naruszasz jakąkolwiek część Umowy; i/lub (ii) dostarczone przez Ciebie dane rejestracyjne są niekompletne, fałszywe, powielone lub w inny sposób nieakceptowalne. TheSoftware może w każdej chwili zmienić kryteria danych rejestracyjnych według własnego uznania.

LICENCJA GRANT

Jako użytkownik Strony otrzymujesz nie wyłączną, nieprzenoszalną, odwoływalną i ograniczoną licencję do dostępu i korzystania ze Strony, Treści i powiązanego materiału zgodnie z Umową. Oprogramowanie może w dowolnym momencie zakończyć tę licencję z dowolnego powodu. Możesz korzystać ze Strony i Treści na jednym komputerze tylko do celów osobistych, niekomercyjnych. Żadna część Strony, Treści, Konkursów i/lub Usług nie może być reprodukowana w żadnej formie ani włączona do jakiegokolwiek systemu odzyskiwania informacji, elektronicznego ani mechanicznego. Nie możesz używać, kopiować, emulować, klonować, wynajmować, dzierżawić, sprzedawać, modyfikować, dekompilować, rozkładać na części pierwsze, odwracać inżynierii lub przenosić Strony, Treści, Konkursów i/lub Usług lub ich jakiejkolwiek części. Oprogramowanie zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie są jawnie udzielone w Umowie. Nie możesz używać żadnego urządzenia, oprogramowania ani rutyny do ingerowania lub próby ingerowania w prawidłowe działanie Strony. Nie możesz podejmować żadnych działań, które narzucają nadmierny lub nieproporcjonalny obciążenie infrastrukturze Oprogramowania. Twoje prawo do korzystania ze Strony, Treści, Konkursów i/lub Usług nie jest przenoszalne.

PRAWA WŁASNOŚCI

Zawartość, organizacja, grafika, projekt, kompilacja, przekład magnetyczny, cyfrowa konwersja, oprogramowanie, usługi i inne sprawy związane z Witryną, Zawartością, Konkursami i Usługami są chronione odpowiednimi prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami własnościowymi (włączając, lecz nie ograniczając się do własności intelektualnej). Kopiowanie, redystrybucja, publikacja lub sprzedaż jakiejkolwiek części Witryny, Zawartości, Konkursów i/lub Usług jest surowo zabroniona. Systematyczne pozyskiwanie materiałów z Witryny, Zawartości, Konkursów i/lub Usług za pomocą środków automatycznych lub jakiejkolwiek innej formy zbierania danych w celu utworzenia lub skompilowania bezpośrednio lub pośrednio kolekcji, kompilacji, bazy danych lub katalogu bez pisemnej zgody TheSoftware jest zabronione. Nie nabywasz praw własności do żadnej zawartości, dokumentu, oprogramowania, usług ani innych materiałów przeglądanych na lub za pośrednictwem Witryny, Zawartości, Konkursów i/lub Usług. Zamieszczanie informacji lub materiałów na Witrynie lub za pośrednictwem Usług przez TheSoftware nie stanowi zrzeczenia się jakiegokolwiek prawa do tych informacji i/lub materiałów. Nazwa i logo TheSoftware oraz wszystkie związane z nimi grafiki, ikony i nazwy usług są znakami towarowymi TheSoftware. Wszystkie inne znaki towarowe widoczne na Witrynie lub za pośrednictwem Usług są własnością ich odpowiednich właścicieli. Używanie jakiejkolwiek marki bez odpowiedniej pisemnej zgody właściciela jest surowo zabronione.

ZABRANIA SIĘ TWORZENIA HYPERŁĄCZY DO STRONY INTERNETOWEJ, CO-BRANDINGU, “FRAMINGU” I/LUB REFERENCJOWANIA STRONY INTERNETOWEJ

Chyba że wyraźnie zostało to autoryzowane przez TheSoftware, nikt nie może tworzyć hyperlinków do strony internetowej lub jej części (w tym, lecz nie wyłącznie, logotypy, znaki towarowe, brandowanie i materiał chroniony prawami autorskimi) na swojej stronie internetowej lub innym miejscu w sieci żadnym powodem. Ponadto ”framing” strony internetowej lub referencjonowanie Jednolitego Lokalizatora Zasobów (”URL”) strony internetowej w jakiejkolwiek mediowej treści komercyjnej lub niekomercyjnej bez wcześniejszego, pisemnego zezwolenia od TheSoftware jest surowo zabronione. W szczególności zgadzasz się na współpracę z firmą aby usunąć lub zaprzestać wszelkie takie treści lub działalność, jeśli to jest odpowiednie. Niniejszym uznajesz, że ponosisz odpowiedzialność za wszelkie związane z tym szkody.

EDYTOWANIE, USUWANIE I MODYFIKACJA

Zastrzegamy sobie prawo do edycji i/lub usunięcia dowolnych dokumentów, informacji lub innych treści pojawiających się na stronie internetowej.

ZASTRZEŻENIE

SERWIS, USŁUGI, KONKURSY, TREŚCI, JAKIEKOLWIEK PRODUKTY POCHODZĄCE OD NASZYCH DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH ORAZ/LUB JAKIEKOLWIEK INNE PRODUKTY I/LUB USŁUGI, NA KTÓRE MOŻESZ SIĘ UBIEGAĆ PRZEZ SERWIS, ZOSTAJĄ UDOSTĘPNIANE CI “TAK JAK SA” I “W STANIE DOSTĘPNYM”, A WSZYSTKIE GWARANCJE, JAKOŚCIOWE I NIEJAKOŚCIOWE, SĄ WYKLUCZONE W NAJWIĘKSZYM STOPNIU, JAKI ZEZWALA OBOWIĄZUJĄCE PRAWO (W TYM, ALE NIE TYLKO, WYKLUCZAJĄC GWARANCJE CO DO PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, NARUSZANIA PRAW AUTORSKICH I/LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW). W SZCZEGÓLNOŚCI, ALE BEZ OGRANICZANIA TYCH PUNKTÓW, TheSoftware NIE UDZIELA GWARANCJI CO DO TEGO, ŻE: (A) SERWIS, USŁUGI, KONKURSY, TREŚCI, JAKIEKOLWIEK PRODUKTY POCHODZĄCE OD NASZYCH DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH ORAZ/LUB JAKIEKOLWIEK INNE PRODUKTY I/LUB USŁUGI, NA KTÓRE MOŻESZ SIĘ UBIEGAĆ PRZEZ SERWIS, SPEŁNIĄ TWOJE WYMAGANIA; (B) SERWIS, USŁUGI, KONKURSY, TREŚCI, JAKIEKOLWIEK PRODUKTY POCHODZĄCE OD NASZYCH DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH ORAZ/LUB JAKIEKOLWIEK INNE PRODUKTY I/LUB USŁUGI, NA KTÓRE MOŻESZ SIĘ UBIEGAĆ PRZEZ SERWIS, BĘDĄ BEZPRZERWOWE, TERMINOWE, BEZPIECZNE ANI BEZBŁĘDNE; (C) BĘDZIESZ KWALIFIKOWAĆ SIĘ DO KONKURSÓW I/LUB USŁUG; LUB (D) WYNIKI, JAKIE MOGĄ WYNICYĆ Z UŻYTKOWANIA SERWISU, USŁUGI, KONKURSY, TREŚCI, JAKIEKOLWIEK PRODUKTY POCHODZĄCE OD NASZYCH DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH ORAZ/LUB JAKIEKOLWIEK INNE PRODUKTY I/LUB USŁUGI, NA KTÓRE MOŻESZ SIĘ UBIEGAĆ PRZEZ SERWIS, BĘDĄ DOKŁADNE ANI NIEZAWODNE. SERWIS, USŁUGI, KONKURSY, TREŚCI, JAKIEKOLWIEK PRODUKTY POCHODZĄCE OD NASZYCH DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH ORAZ/LUB JAKIEKOLWIEK INNE PRODUKTY I/LUB USŁUGI, NA KTÓRE MOŻESZ SIĘ UBIEGAĆ PRZEZ SERWIS, MOGĄ ZAWIERAĆ BŁĘDY, PROBLEMY, TRUDNOŚCI LUB INNE OGRANICZENIA. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DOSTĘPNOŚĆ PODŁĄCZA INTERNETOWEGO ZWIĄZANEGO Z SERWISEM. ŻADNE PORADY LUB INFORMACJE, BĘDZIE TO W FORMIE WYPOWIEDZI USTNEJ LUB PISEMNEJ, KTÓRE OTRZYMUJESZ OD TheSoftware, KTÓREGOKOLWIEK Z DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH LUB INACZEJ CZERZ LUB Z SERWISU, NIE STANOWIĄ ŻADNEJ GWARANCJI, KTÓRA NIE BYŁA WYRAŹNIE WYSZCZEGÓLNIONA W UMOWIE.

OSTRZEŻENIE O SZKODZIE WYNIKAJĄCEJ Z POBRANIA PLIKÓW

Odwiedzający pobierają informacje ze strony internetowej na własne ryzyko. Oprogramowanie nie udziela żadnej gwarancji, że takie pobrania są wolne od uszkadzających kody komputerowe, w tym wirusów i robaków.

OGARNICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

WYRAŹNIE ROZUMIESZ I ZGADZASZ SIĘ, ŻE TheSoftware NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC CIEBIE LUB JAKIEJKOLWIEK TRZECIEJ STRONY ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, BEZPOŚREDNIE, PRZYPADECZNE, SPECJALNE, WYGONNE I/LUB PRZYKŁADOWE SZKODY, W TYM, ACZ NIE OGRANICZAJĄC SIĘ TYLKO DO, STRATY ZYSKÓW, RENOMY, UŻYTKOWANIA, DANYCH LUB INNYCH BEZMATERIAŁOWYCH STRAT (NAWET JEŚLI TheSoftware ZOSTAŁ POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD) W NAJSZERSZYM PRZESTROJU DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, ZA: (A) UŻYTKOWANIE LUB NIEMOŻLIWOŚĆ UŻYTKOWANIA STRONY INTERNETOWEJ, USŁUG, KONKURSÓW, ZAWARTOŚCI, JAKICHKOLWIEK TRZECICH PRODUKTÓW, KTÓRE MOŻESZ OTRZYMAĆ OD JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW TRZECICH STRON, ORAZ/JAKICHKOLWIEK INNYCH PRODUKTÓW I/LUB USŁUG, KTÓRE MOŻESZ ZGŁOSIĆ POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ; (B) KOSZTY ZAMIANIE DÓBR I USŁUG WYNOSZĄCE WYNIKŁE Z ZAKUPU LUB UZYSKANIA DÓBR, DANYCH, INFORMACJI I/LUB USŁUG OD, LUB TRANSAKCJI PODJĘTYCH PRZEZ, STRONĘ INTERNETOWĄ; (C) NIEMOŻLIWOŚĆ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH KONKURSÓW, USŁUG LUB PRODUKTÓW TRZECICH OD KTÓREGOKOLWIEK Z NASZYCH DOSTAWCÓW TRZECICH STRON, LUB ODMOWA PRZYZNAWANIA PRODUKTÓW TRZECICH OD TYCH SAMYCH; (D) NIEUPRAWNIONE DOSTĘPY DO, LUB ZMIANĘ DANYCH REJESTRACYJNYCH; ORAZ (E) JAKIKOLWIEK INNY PROBLEM DOTYCZĄCY NIEMOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA STRONY INTERNETOWEJ, USŁUG, KONKURSÓW, ZAWARTOŚCI, JAKICHKOLWIEK TRZECICH PRODUKTÓW, KTÓRE MOŻESZ OTRZYMAĆ OD JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW TRZECICH STRON, ORAZ/JAKICHKOLWIEK INNYCH PRODUKTÓW I/LUB USŁUG, KTÓRE MOŻESZ ZGŁOSIĆ POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ. TO OGRANICZENIE DOTYCZY WSZYSTKICH ROSPRAW, W ZBIORZE, W TYM, ACZ NIE OGRANICZAJĄC SIĘ TYLKO DO, NARUSZENIA UMOWY, NARUSZENIA GWARANCJI, ZANIEDBAŃ, ŚCIŚLEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, ZŁYCH PRZEDSTAWIEŃ I WOBEC WSZELKICH INNYCH DELIKTÓW. NINIEJSZYM ZWALNIASZ TheSoftware oraz WSZYSTKICH DOSTAWCÓW TRZECICH TheSoftware OD WSZYSTKICH OBLIGACJI, ODPOWIEDZIALNOŚCI I ROZPRAW W DODATKU DO ZAKRESU OKREŚLONEGO NINIEJSZYM OGRANICZENIEM. JEŚLI ODPDOWIEDNIE PRAWO NIE ZEZWALA NA TAKIE OGRANICZENIE, NAJWYZSZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ TheSoftware WOBEC CIEBIE W JAKICHKOLWIEK OKOLICZNOŚCIACH BĘDZIE WYNOSIĆ PIĘĆSET DOLARÓW AMERYKAŃSKICH (500,00 USD). ZNEGOWANIE SZKÓD OKREŚLONE POWYŻEJ JEST ZASADNICZY ELEMENT PODSTAWY TRANSAKCJI POMIĘDZY TOBĄ A TheSoftware. NIEMOŻLIWOŚĆ UŻYTKOWANIA STRONY INTERNETOWEJ, USŁUG, KONKURSÓW, ZAWARTOŚCI, JAKICHKOLWIEK TRZECICH PRODUKTÓW, KTÓRE MOŻESZ OTRZYMAĆ OD JEDNEGO Z NASZYCH DOSTAWCÓW TRZECICH STRON, ORAZ/JAKICHKOLWIEK INNYCH PRODUKTÓW I/LUB USŁUG, KTÓRE MOŻESZ ZGŁOSIĆ POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ NIE BYŁABY CI ZAPEWNIONA BEZ TAKICH OGRANICZEŃ.

ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się na zrekompensowanie i ochronę TheSoftware, każdego z ich rodziców, filii i powiązanych przedsiębiorstw oraz każdego z ich członków, dyrektorów, pracowników, agentów, współmarki i/lub innych partnerów, bezszkodowo od wszelkich roszczeń, wydatków (w tym rozsądnych opłat adwokackich), szkód, spraw, kosztów, żądań i/lub wyroków jakiejkolwiek trzeciej strony wynikających z (a) Twojego korzystania z Serwisu, Usług, Treści i/lub wejścia do jakiejkolwiek konkurencji; (b) Twojego naruszenia Umowy; i/lub (c) Twojego naruszenia praw innej osoby i/lub podmiotu. Postanowienia niniejszego paragrafu mają na celu korzyść dla TheSoftware, każdego z ich rodziców, filii i/lub powiązanych przedsiębiorstw oraz każdego z ich dyrektorów, pracowników, członków, agentów, udziałowców, licencjodawców, dostawców i/lub adwokatów. Każda z tych osób i podmiotów ma prawo bezpośrednio dochodzić i egzekwować te postanowienia w swoim imieniu.

STRONY INTERNETOWE INNYCH PODMIOTÓW

Strona internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych i/lub odsyłać Cię do innych zasobów internetowych, w tym między innymi do tych, które są własnością i są obsługiwane przez podmioty trzecie. Ponieważ TheSoftware nie ma kontroli nad takimi stronami internetowymi i/lub zasobami, niniejszym uznajesz i zgadzasz się, że TheSoftware nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich stron internetowych i/lub zasobów. Ponadto TheSoftware nie popiera, a także nie odpowiada za żadne warunki i zasady, politykę prywatności, treści, reklamy, usługi, produkty i/lub inne materiały dostępne na takich stronach internetowych lub zasobach, ani za jakiekolwiek związane z tym szkody i/lub straty.

POLITYKA PRYWATNOŚCI/INFORMACJE O ODWIEDZAJĄCYM

Korzystanie z witryny oraz wszelkie komentarze, opinie, informacje, dane rejestracyjne i/lub materiały, które przesyłasz za pośrednictwem witryny lub w związku z nią, podlegają naszej Polityce Prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania wszelkich informacji dotyczących korzystania z witryny, a także wszelkich innych danych osobowych, dostarczonych przez Ciebie, zgodnie z postanowieniami naszej Polityki Prywatności. Aby zapoznać się z naszą Polityką Prywatności, proszę kliknij tutaj.

Jakakolwiek próba przez dowolną osobę, niezależnie od tego, czy jest klientem TheSoftware, uszkodzenia, zniszczenia, manipulacji, zdewastowania i/lub ingerencji w działanie Witryny, stanowi naruszenie prawa karnego i cywilnego, a TheSoftware będzie konsekwentnie dążyć do podjęcia wszelkich środków zaradczych przeciwko naruszającej osobie lub podmiotowi w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo i sprawiedliwość.

WYBÓR PRAWA/MIEJSCA POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO

Wszelkie spory wynikające z umowy lub z nią związane będą regulowane przez prawo Estońskie (bez względu na zasady dotyczące kolizji praw). Każda wydana nagroda będzie ostateczna i wiążąca dla stron umowy, a wyrok w tej sprawie może być ogłoszony w każdym sądzie o właściwej jurysdykcji. Nic w niniejszym dokumencie nie może być interpretowane jako pozbawienie możliwości żądania środków zabezpieczających w celu ochrony swoich praw w oczekiwaniu na wynik postępowania arbitrażowego. W zakresie dozwolonym przez prawo, zgadzasz się, że nie będziesz wnosić, dołączać się ani uczestniczyć w pozwach zbiorowych w związku z jakiegokolwiek roszczeniem, sporem lub kontrowersją, które możesz mieć wobec TheSoftware, ich przedstawicieli prawnych, spółek zależnych, spółek macierzystych, agencji i ich członków, urzędników, dyrektorów, pracowników oraz agentów. Zgadzasz się na udzielenie środków zabezpieczających w celu zatrzymania takiego procesu sądowego lub wyłączenia cię jako uczestnika w postępowaniu. Zgadzasz się również na pokrycie kosztów adwokata i opłat sądowych poniesionych przez TheSoftware przy staraniu się o takie środki ochrony. Umowa nie stanowi rezygnacji z żadnych z twoich praw i środków do dochodzenia roszczeń indywidualnie, a nie w postępowaniu grupowym w ramach wiążącego arbitrażu, jak powyżej. Postanowienie to, które Cię uniemożliwia wniesienie pozwu zbiorowego, dołączenie się lub uczestniczenie w takim pozwie, stanowi odrębną umowę. Jeśli którykolwiek zapis umowy zostanie uznany za nieważny lub niewykonalny, ten fragment będzie interpretowany w sposób zgodny z obowiązującym prawem, a pozostałe zapisy pozostaną w pełnej mocy i skuteczności.