The Software WEBSITE TERMS OF USE BELANGRIJK – GELIEVE TE LEZEN

Bedankt voor uw bezoek aan de website (hierna de ‘Website’) waar u de link naar deze Gebruiksvoorwaarden heeft gevonden (hierna de ‘Website’). De Website is een interneteigendom van TheSoftware. (hierna collectief aangeduid als ‘TheSoftware’, ‘wij’ en ‘ons’). U stemt ermee in gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden van TheSoftware (‘Gebruiksvoorwaarden’) in hun geheel, wanneer u: (a) toegang verkrijgt tot de Website; (b) zich registreert voor een nieuwsbrief of u abonneert op een mailinglijst of informatie opvraagt via de Website (‘Abonnementsdiensten’); (c) zich registreert om deel te nemen aan promoties, wedstrijden en/of sweepstakes die af en toe door TheSoftware worden aangeboden (elk een ‘Wedstrijd’); (d) lid wordt van, of probeert lid te worden van, een aangesloten programma of andere lidmaatschapsorganisatie die op de Website wordt aangeboden (‘Lidmaatschapsdiensten’); en/of (e) een product en/of dienst bestelt via de Website (‘Leveranciersdiensten’, en tezamen met de Abonnementsdiensten en Lidmaatschapsdiensten, de ‘Diensten’). Het TheSoftware Privacybeleid (‘Privacybeleid’), de Officiële Wedstrijdregels die van toepassing zijn op elke Wedstrijd, TheSoftware Koopovereenkomst(en) (‘Koopovereenkomst’), TheSoftware Lidmaatschapsovereenkomst(en) (‘Lidmaatschapsovereenkomst’), evenals alle andere bedrijfsregels, beleidsregels, prijsschema’s en andere aanvullende voorwaarden of documenten die van tijd tot tijd kunnen worden gepubliceerd, worden uitdrukkelijk hierin opgenomen door verwijzing (gezamenlijk de ‘Overeenkomst’). Lees de volledige voorwaarden van de Overeenkomst zorgvuldig door. Als u niet akkoord gaat met de Overeenkomst in zijn geheel, bent u niet gemachtigd om de Diensten en/of de Website op enigerlei wijze te gebruiken.

TheSoftware ONTKENT SPECIFIEK TOEGANG TOT DE WEBSITE EN/OF DIENSTEN VOOR ELKE INDIVIDU DIE WORDT GEDEKT DOOR DE CHILDREN’S ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT OF 1998, ZOALS GEWIJZIGD (‘COPPA’). TheSoftware BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM TOEGANG TOT DE DIENSTEN EN/OF DE WEBSITE TE WEIGEREN AAN ELKE INDIVIDU, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN.

SCOPE EN WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

U stemt in met de voorwaarden en bepalingen zoals uiteengezet in de Overeenkomst met betrekking tot uw gebruik van de Website. De Overeenkomst vormt de volledige en enige overeenkomst tussen u en TheSoftware met betrekking tot uw gebruik van de Website en vervangt alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, verklaringen, garanties en/of afspraken met betrekking tot de Website. Wij kunnen de Overeenkomst van tijd tot tijd naar eigen goeddunken wijzigen, zonder u specifiek op de hoogte te stellen. De meest recente Overeenkomst zal op de Website worden geplaatst en u dient de Overeenkomst te bekijken voordat u de Website gebruikt. Door uw voortgezet gebruik van de Website en/of Diensten stemt u hierbij in met alle voorwaarden en bepalingen van de Overeenkomst die op dat moment van kracht zijn. U dient dan ook regelmatig deze pagina te controleren op updates en/of wijzigingen.

VEREISTEN

De Website en Diensten zijn uitsluitend beschikbaar voor personen die wettelijk bindende overeenkomsten kunnen aangaan volgens de geldende wetgeving. De Website en Diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door personen jonger dan achttien (18) jaar. Indien u jonger bent dan achttien (18) jaar, heeft u geen toestemming om de Website en/of Diensten te gebruiken en/of toegang te verkrijgen.

BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN

Abonnementsdiensten

Onder voorbehoud van de voorwaarden van de Overeenkomst, door registratie op de website en goedkeuring van TheSoftware kunt u de Abonnementsdiensten tegen betaling of gratis verkrijgen of proberen te verkrijgen. De Abonnementsdiensten bieden u e-mailinhoud, tekst en andere materialen (“Abonnementsinhoud”) die relevant zijn voor online marketing, verstrekt door TheSoftware en zijn partners van derden (“Derde Partijaanbieders”). Als u de ontvangst van de Abonnementsinhoud wilt stopzetten, stuur ons dan gewoon een e-mail naar [email protected]. De Abonnementsinhoud bevat opmerkingen, meningen en/of andere materialen die worden verstrekt door TheSoftware en Derde Partijaanbieders, en waarop niet noodzakelijkerwijs moet worden vertrouwd. Gebruik alstublieft voorzichtigheid, gezond verstand en veiligheid bij het gebruik van de Abonnementsinhoud en/of Abonnementsdiensten. U stemt ermee in dat TheSoftware geen verplichtingen heeft en geen aansprakelijkheden jegens u heeft met betrekking tot dergelijke Abonnementsinhoud. TheSoftware verklaart niet dat de Abonnementsinhoud die beschikbaar wordt gesteld in verband met de Abonnementsdiensten juist, volledig of geschikt is. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware niet verantwoordelijk of aansprakelijk is op welke manier dan ook voor uw onvermogen om de Abonnementsdiensten en/of Abonnementsinhoud te gebruiken. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware niet aansprakelijk zal zijn jegens u, eindgebruikers of derden voor enige claim in verband met een van de Abonnementsdiensten.

Lidmaatschapsdiensten

Onder voorbehoud van de voorwaarden van de Overeenkomst en de Lidmaatschapsovereenkomst, door registratie op de website, akkoord te gaan met de Lidmaatschapsovereenkomst en goedkeuring te ontvangen van TheSoftware, kunt u tegen betaling of gratis een lidmaatschap verkrijgen of proberen te verkrijgen in een van de verschillende lidmaatschapsprogramma’s die MTS Advertise OU aanbiedt. Voor een kopie van de Lidmaatschapsovereenkomst kunt u de website van het specifieke lidmaatschap bezoeken. De TheSoftware lidmaatschapsprogramma’s stellen u in staat toegang te krijgen tot inhoud, tekst en andere materialen (“Ledeninhoud” en samen met de Abonnementsinhoud, de “Inhoud”) verstrekt door TheSoftware en bepaalde Derde Partijaanbieders, ontworpen om leden te ondersteunen bij hun online marketingactiviteiten. De Ledeninhoud bevat opmerkingen, meningen en andere materialen die worden verstrekt door TheSoftware derde partijaanbieders, en waarop niet noodzakelijkerwijs moet worden vertrouwd. Gebruik alstublieft voorzichtigheid, gezond verstand en veiligheid bij het gebruik van de Ledeninhoud en/of Lidmaatschapsdiensten. U stemt ermee in dat TheSoftware geen verplichtingen heeft en geen aansprakelijkheden jegens u heeft met betrekking tot dergelijke Ledeninhoud. TheSoftware verklaart niet dat de Ledeninhoud die beschikbaar wordt gesteld in verband met de Lidmaatschapsdiensten juist, volledig of geschikt is. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware niet verantwoordelijk of aansprakelijk is op welke manier dan ook voor uw onvermogen om de Lidmaatschapsdiensten en/of Ledeninhoud te gebruiken. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware niet aansprakelijk zal zijn jegens u, eindgebruikers of derden voor enige claim in verband met een van de Lidmaatschapsdiensten.

Leveranciersdiensten

Door de toepasselijke bestelformulieren in te vullen, kunt u bepaalde producten en/of diensten van de website verkrijgen of proberen te verkrijgen. De op de website getoonde producten en/of diensten kunnen beschrijvingen bevatten die rechtstreeks worden verstrekt door de fabrikanten of distributeurs van de betreffende items. TheSoftware verklaart niet dat de beschrijvingen van dergelijke items juist of volledig zijn. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk is voor uw onvermogen om producten en/of diensten van de website te verkrijgen of voor enig geschil met de verkoper, distributeur en eindgebruikers van het product. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware niet aansprakelijk zal zijn jegens u of een derde partij voor enige claim in verband met een van de op de website aangeboden producten en/of diensten.

Algemeen

De informatie die u moet verstrekken bij het registreren voor de Diensten kan onder meer de volgende gegevens bevatten: (a) uw volledige naam; (b) bedrijfsnaam; (c) e-mailadres; (d) postadres (en factuuradres indien verschillend); (e) thuis telefoonnummer; (f) werk telefoonnummer; (g) faxnummer; (h) creditcardgegevens; en/of (i) eventuele andere informatie die wordt gevraagd op het toepasselijke registratieformulier (“Service Registratiegegevens”). U stemt ermee in om ware, nauwkeurige, actuele en volledige Service Registratiegegevens te verstrekken. TheSoftware heeft het recht om Service Registratiegegevens af te wijzen indien wordt vastgesteld, naar eigen goeddunken van TheSoftware, dat: (i) u in strijd bent met een deel van de Overeenkomst; en/of (ii) de Service Registratiegegevens die u heeft verstrekt onvolledig, frauduleus, duplicaat of anderszins onaanvaardbaar zijn. TheSoftware kan op elk moment de criteria voor Registratiegegevens wijzigen, naar eigen goeddunken.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn toekomstige aanbiedingen die u op de website worden aangeboden en de huidige functies van de website verder uitbreiden, onderworpen aan de Overeenkomst. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk is voor uw onvermogen om de Diensten te gebruiken en/of te kwalificeren. U begrijpt en stemt ermee in dat TheSoftware niet aansprakelijk is jegens u of een derde partij voor enige wijziging, opschorting of beëindiging van enige Diensten of ander product, dienst of promotie aangeboden door TheSoftware en/of een van haar externe leveranciers. Indien MTS Advertise OU de Overeenkomst en/of enige Diensten om welke reden dan ook beëindigt, heeft MTS Advertise OU geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid jegens u. U begrijpt en stemt ermee in dat weigering om de Website te gebruiken uw enige recht en verhaal is met betrekking tot enig geschil dat u mogelijk heeft met TheSoftware.

WEDSTRIJDEN

Van tijd tot tijd biedt TheSoftware promotionele prijzen en andere beloningen via wedstrijden aan. Door echte en nauwkeurige informatie te verstrekken in verband met het registratieformulier voor de betreffende wedstrijd, en door akkoord te gaan met de officiële wedstrijdregels die van toepassing zijn op elke wedstrijd, kunt u kans maken op de promotionele prijzen die worden aangeboden via elke wedstrijd. Om deel te nemen aan de wedstrijden op de website, moet u eerst het toepasselijke inschrijfformulier volledig invullen. U stemt ermee in om ware, nauwkeurige, actuele en volledige gegevens voor de wedstrijdregistratie te verstrekken. TheSoftware behoudt zich het recht voor om alle wedstrijdregistratiegegevens af te wijzen waarvan wordt vastgesteld, naar eigen goeddunken van TheSoftware, dat: (i) u in overtreding bent van een deel van de overeenkomst; en / of (ii) de wedstrijdregistratiegegevens die u heeft verstrekt onvolledig, frauduleus, duplicaat of anderszins onacceptabel zijn. TheSoftware kan op elk moment, naar eigen goeddunken, de criteria voor de registratiegegevens wijzigen.

LICENTIEVERLENING

Als gebruiker van de website krijgt u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare en beperkte licentie voor toegang tot en gebruik van de website, inhoud en bijbehorend materiaal in overeenstemming met de Overeenkomst. DeSoftware kan deze licentie op elk moment om welke reden dan ook beëindigen. U mag de website en inhoud op één computer gebruiken voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Geen enkel deel van de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten mag worden gereproduceerd in welke vorm dan ook of worden opgenomen in enig elektronisch of mechanisch informatie ophaalsysteem. U mag de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten of een gedeelte daarvan niet gebruiken, kopiëren, nabootsen, klonen, huren, leasen, verkopen, wijzigen, decompileren, demonteren, reverse engineeren of overdragen. TheSoftware behoudt alle rechten voor die niet expliciet in de Overeenkomst worden verleend. U mag geen apparaat, software of routine gebruiken om de juiste werking van de website te verstoren of te proberen te verstoren. U mag geen actie ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting legt op de infrastructuur van TheSoftware. Uw recht om de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten te gebruiken is niet overdraagbaar.

EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud, organisatie, graphics, ontwerp, compilatie, magnetische vertaling, digitale conversie, software, diensten en andere zaken met betrekking tot de website, inhoud, wedstrijden en diensten zijn beschermd onder toepasselijke auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten (inclusief, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendom). Het kopiëren, verspreiden, publiceren of verkopen van een deel van de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten is ten strengste verboden. Systematische opvraging van materiaal van de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten door geautomatiseerde middelen of enige andere vorm van scraping of gegevensextractie om een verzameling, compilatie, database of directory te creëren of samen te stellen, direct of indirect, zonder schriftelijke toestemming van TheSoftware is verboden. U verwerft geen eigendomsrechten op enige inhoud, document, software, diensten of andere materialen die worden bekeken op of via de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten. Het plaatsen van informatie of materiaal op de website, of via de diensten, door TheSoftware vormt geen afstand van enig recht op dergelijke informatie en/of materialen. De naam en het logo van TheSoftware, en alle bijbehorende graphics, pictogrammen en servicenamen, zijn handelsmerken van TheSoftware. Alle andere handelsmerken die verschijnen op de website of via de diensten zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Het gebruik van enig handelsmerk zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betreffende eigenaar is ten strengste verboden.

HYPERLINKEN NAAR DE WEBSITE, CO-BRANDING, ‘FRAMING’ EN/OF REFERENTIE NAAR DE WEBSITE WORDT VERBODEN

Tenzij uitdrukkelijk geautoriseerd door TheSoftware, mag niemand de Website, of delen daarvan (inclusief, maar niet beperkt tot, logotypen, handelsmerken, branding of auteursrechtelijk beschermd materiaal), hyperlinken naar hun website of weblocatie om welke reden dan ook. Verder is het strikt verboden om de Website te ‘framen’ en/of de Uniform Resource Locator (URL) van de Website te verwijzen in enige commerciële of non-commerciële media zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van TheSoftware. U stemt er specifiek mee in om samen te werken met de Website om dergelijke inhoud of activiteit te verwijderen of te beëindigen, indien van toepassing. Hierbij erkent u dat u aansprakelijk bent voor alle schade die daarmee verband houdt.

BEWERKEN, VERWIJDEREN EN AANPASSING

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken documenten, informatie of andere inhoud die op de website verschijnt te bewerken en/of te verwijderen.

DISCLAIMER

DE WEBSITE, DIENSTEN, WEDSTRIJDEN, INHOUD, ENIGE PRODUCTEN VAN DERDEN DIE U MOGELIJK VAN EEN VAN ONZE DERDE AANBIEDERS ONTVANGT, EN/OF ENIGE ANDERE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN DIE U MOGELIJK VIA DE WEBSITE AANVRAAGT, WORDEN AAN U GELEVERD ‘ZOALS ZE ZIJN’ EN ‘ZOALS BESCHIKBAAR’, EN ALLE GARANTIES, EXPLICIET EN IMPLICIET, WORDEN UITDRUKKELIJK AFGESCHAFT VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE AFSTAND VAN GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK OP INTELLECTUEEL EIGENDOM EN/OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL). IN HET BIJZONDER, MAAR NIET ALS BEPERKING DAARVAN, TheSoftware GEEFT GEEN GARANTIE DAT: (A) DE WEBSITE, DIENSTEN, WEDSTRIJDEN, INHOUD, ENIGE PRODUCTEN VAN DERDEN DIE U MOGELIJK VAN EEN VAN ONZE DERDE AANBIEDERS ONTVANGT, EN/OF ENIGE ANDERE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN DIE U MOGELIJK VIA DE WEBSITE AANVRAAGT, ZULLEN VOLDOEN AAN UW EISEN; (B) DE WEBSITE, DIENSTEN, WEDSTRIJDEN, INHOUD, ENIGE PRODUCTEN VAN DERDEN DIE U MOGELIJK VAN EEN VAN ONZE DERDE AANBIEDERS ONTVANGT, EN/OF ENIGE ANDERE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN DIE U MOGELIJK VIA DE WEBSITE AANVRAAGT, ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTLOOS ZULLEN ZIJN; (C) U IN AANMERKING ZULT KOMEN VOOR DE WEDSTRIJDEN EN/OF DIENSTEN; OF (D) DE RESULTATEN DIE MOGELIJK WORDEN VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE, DIENSTEN, WEDSTRIJDEN, INHOUD, ENIGE PRODUCTEN VAN DERDEN DIE U MOGELIJK VAN EEN VAN ONZE DERDE AANBIEDERS ONTVANGT, EN/OF ENIGE ANDERE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN DIE U MOGELIJK VIA DE WEBSITE AANVRAAGT, NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZULLEN ZIJN. DE WEBSITE, DIENSTEN, WEDSTRIJDEN, INHOUD, ENIGE PRODUCTEN VAN DERDEN DIE U MOGELIJK VAN EEN VAN ONZE DERDE AANBIEDERS ONTVANGT, EN/OF ENIGE ANDERE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN DIE U MOGELIJK VIA DE WEBSITE AANVRAAGT, KUNNEN FOUTEN, PROBLEMEN OF ANDERE BEPERKINGEN BEVATTEN. WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR DE BESCHIKBAARHEID VAN DE ONDERLIGGENDE INTERNETVERBINDING DIE VERBAND HOUDT MET DE WEBSITE. GEEN ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, DIE U VAN TheSoftware, EEN VAN HAAR DERDE AANBIEDERS OF ANDERSZINS VIA OF VAN DE WEBSITE KRIJGT, ZAL ENIGE GARANTIE CREËREN DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DE OVEREENKOMST IS VERMELD.

DISCLAIMER VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR DOWNLOADS

Bezoekers downloaden informatie van de Website op eigen risico. TheSoftware geeft geen garantie dat dergelijke downloads vrij zijn van corrupte computercodes, inclusief maar niet beperkt tot virussen en wormen.

AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

U BEGRIJPT EN GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT TheSoftware NIET AANSPRAKELIJK ZAL ZIJN JEGENS U OF EEN DERDE VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLG- EN/OF VOORBEELDDERGELIJKE SCHADE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE DOOR WINSTDERVING, GOEDE NAAM, GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN (OOK INDIEN TheSoftware OP DE HOOGTE WAS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE), VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET OP DE MEEST UITGEBREIDE MATE VOOR: (A) HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DE WEBSITE, DIENSTEN, WEDSTRIJDEN, INHOUD, PRODUCTEN VAN DERDEN DIE U MOGELIJK ONTVANGT VAN EEN VAN ONZE DERDEN AANBIEDERS, EN/OF ENIGE ANDERE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN DIE U TOEPAST VIA DE WEBSITE; (B) DE KOSTEN VOOR DE VERKRIJGING VAN VERVANGENDE GOEDEREN EN DIENSTEN ALS GEVOLG VAN ENIGE GOEDEREN, GEGEVENS, INFORMATIE EN/OF DIENSTEN DIE ZIJN GEKOCHT OF VERKREGEN VIA DE WEBSITE, OF TRANSACTIES DIE ZIJN AANGEGAAN VIA DE WEBSITE; (C) HET NIET IN AANMERKING KOMEN VOOR DE WEDSTRIJDEN, DIENSTEN OF PRODUCTEN VAN DERDEN VAN EEN VAN ONZE DERDEN AANBIEDERS, OF ENIGE LATERE AFWIJZING VAN PRODUCTEN VAN DERDEN DOOR DEZELFDE; (D) DE ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT, OF WIJZIGING VAN, UW REGISTRATIEGEGEVENS; EN (E) ELKE ANDERE KWESTIE BETREFFENDE DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DE WEBSITE, DIENSTEN, WEDSTRIJDEN, INHOUD, PRODUCTEN VAN DERDEN DIE U MOGELIJK ONTVANGT VAN EEN VAN ONZE DERDEN AANBIEDERS, EN/OF ENIGE ANDERE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN DIE U TOEPAST VIA DE WEBSITE. DEZE BEPERKING IS VAN TOEPASSING OP ALLE RECHTSGRONDEN IN HET GEHEEL, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, CONTRACTBREUK, INBREUK OP GARANTIE, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, VERKEERDE VOORSTELLING EN ELK ANDER ONRECHTMATIGE DAAD OF ONRECHTMATIGHEIDEN. U DOET HIERBIJ AFSTAND VAN ENIGE EN ALLE VERPLICHTINGEN, AANSPRAKELIJKHEDEN EN CLAIMS VAN TheSoftware EN VAN ALLE DERDEN AANBIEDERS VAN TheSoftware DIE DE BEPERKING HIERIN OVERSCHRIJDEN. INDIEN DE TOEPASSELIJKE WET DERGELIJKE BEPERKING NIET TOESTAAT, ZAL DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID VAN TheSoftware JEGENS U ONDER ALLE OMSTANDIGHEDEN VIJFHONDERD DOLLAR ($500,00) ZIJN. DE UITSLUITING VAN SCHADEVERGOEDINGEN DIE HIERBOVEN WORDT VERMELD, IS EEN ESSENTIEEL ONDERDEEL VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN U EN TheSoftware. DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DE WEBSITE, DIENSTEN, WEDSTRIJDEN, INHOUD, PRODUCTEN VAN DERDEN DIE U MOGELIJK ONTVANGT VAN EEN VAN ONZE DERDEN AANBIEDERS, EN/OF ENIGE ANDERE PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN DIE U TOEPAST VIA DE WEBSITE ZOU U NIET WORDEN GEBODEN ZONDER DERGELIJKE BEPERKINGEN.

INDEMNIFICATIE

U stemt ermee in om TheSoftware, elk van hun moedermaatschappijen, dochterondernemingen en aangesloten ondernemingen, en elk van hun respectievelijke leden, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, mede-branders en/of andere partners schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle vorderingen, kosten (inclusief redelijke advocatenkosten), schade, rechtszaken, kosten, eisen en/of vonnissen, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit: (a) uw gebruik van de Website, Diensten, Inhoud en/of deelname aan een wedstrijd; (b) uw schending van de Overeenkomst; en/of (c) uw schending van rechten van een andere persoon en/of entiteit. De bepalingen van deze paragraaf zijn ten behoeve van TheSoftware, elk van hun moedermaatschappijen, dochterondernemingen en/of aangesloten ondernemingen, en elk van hun respectievelijke functionarissen, directeuren, leden, werknemers, agenten, aandeelhouders, licentiegevers, leveranciers en/of advocaten. Elk van deze individuen en entiteiten heeft het recht om deze bepalingen direct namens zichzelf in te roepen en af te dwingen tegen u.

DERDE PARTIJSITES

De Website kan links naar en/of u doorverwijzen naar andere Internetwebsites en/of bronnen, inclusief, maar niet beperkt tot, die eigendom zijn van en beheerd worden door Derde Partij Aanbieders. Omdat TheSoftware geen controle heeft over dergelijke websites en/of bronnen van derde partijen, erkent en stemt u hierbij mee in dat TheSoftware niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke websites en/of bronnen van derde partijen. Bovendien, TheSoftware onderschrijft niet, en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor, enige voorwaarden, privacybeleid, inhoud, advertenties, diensten, producten en/of ander materiaal op of beschikbaar via dergelijke websites of bronnen van derde partijen, of voor enige daaruit voortvloeiende schade en/of verliezen.

PRIVACYVERKLARING/BEZOEKERSINFORMATIE

Het gebruik van de website, en alle opmerkingen, feedback, informatie, registratiegegevens en/of materialen die u via of in verband met de website indient, vallen onder onze privacyverklaring. Wij behouden ons het recht voor om alle informatie over uw gebruik van de website en alle andere persoonlijk identificeerbare informatie die u verstrekt, te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van onze privacyverklaring. Om onze privacyverklaring te bekijken, klikt u hier.

Elke poging van een individu, al dan niet een klant van TheSoftware, om de werking van de website te schaden, vernietigen, beïnvloeden, bekladden en/of anderszins te verstoren, is een schending van het strafrecht en civiel recht. TheSoftware zal met de grootst mogelijke toelaatbaarheid volgens de wet en billijkheid alle beschikbare middelen inzetten om deze overtreding te vervolgen tegen elk individu of entiteit die hierbij betrokken is.

KEUZE VAN RECHT/JURISDICTIE

Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van Estland (zonder inachtneming van conflicterende rechtsprincipes). Elke uitspraak zal definitief en bindend zijn voor de partijen en daarover kan een vonnis worden uitgesproken in een bevoegde rechtbank. Niets hierin mag worden opgevat als een belemmering voor een partij om voorlopige rechtsbescherming te zoeken ter bescherming van haar rechten in afwachting van een beslissing in arbitrage. Voor zover toegestaan door de wet, stemt u ermee in dat u geen collectieve rechtszaak zult aanspannen, eraan zult deelnemen of u daarbij zult aansluiten met betrekking tot een claim, geschil of controverse die u mogelijk heeft tegen TheSoftware., en elk van hun wettelijke vertegenwoordigers, partners, dochterondernemingen, moedermaatschappijen, agentschappen en hun respectievelijke leden, functionarissen, directeuren, werknemers en vertegenwoordigers. U stemt ermee in dat in het geval van een dergelijke rechtszaak uitsluitend rechtsmiddelen in de vorm van een dwangbevel worden toegestaan, om deze rechtszaak te stoppen of om u uit de zaak te verwijderen. U stemt ermee in de advocatenkosten en gerechtskosten te betalen die TheSoftware. maakt bij het zoeken naar dergelijke rechtsmiddelen. De Overeenkomst vormt geen afstand van een van uw rechten en mogelijkheden om een aanspraak individueel te volgen en niet als een collectieve rechtszaak in bindende arbitrage zoals hierboven bepaald. Deze bepaling die u verbiedt om collectieve rechtszaken aan te spannen, eraan deel te nemen of u daarbij aan te sluiten, is een onafhankelijke overeenkomst. Mocht een deel van de Overeenkomst als ongeldig of niet-afdwingbaar worden beschouwd, dan zal dat gedeelte conform de toepasselijke wetgeving worden geïnterpreteerd en de overige bepalingen blijven volledig van kracht.