Terma Penggunaan WEBSITE Penting – SILA BACA

Terima kasih kerana mengunjungi laman web (laman “Website”) di mana anda menemui pautan kepada Terma Penggunaan ini (laman “Website”). Laman web ini adalah milik TheSoftware. (dirujuk secara kolektif sebagai “TheSoftware”, “kami” dan “kita”). Anda bersetuju terikat dengan Terma Penggunaan Laman Web TheSoftware ini (“Terma Penggunaan”), dalam keseluruhannya, apabila anda: (a) mengakses laman web; (b) mendaftar untuk buletin atau melanggan senarai mel atau meminta maklumat melalui laman web (“Perkhidmatan Langganan”); (c) mendaftar untuk mengambil bahagian dalam promosi, pertandingan, dan/atau pertaruhan yang ditawarkan oleh TheSoftware dari semasa ke semasa (masing-masing, “Pertandingan”); (d) menyertai, atau cuba menyertai, program rakan kongsi atau organisasi keahlian lain yang ditampilkan di laman web (“Perkhidmatan Keahlian”); dan/atau (e) memesan produk dan/atau perkhidmatan melalui laman web (“Perkhidmatan Pembekal, dan bersama-sama dengan Perkhidmatan Langganan dan Perkhidmatan Keahlian, “Perkhidmatan”). Dasar Privasi TheSoftware (“Dasar Privasi”), Peraturan Pertandingan Rasmi yang berkenaan dengan setiap Pertandingan, Perjanjian Pembelian TheSoftware (“Perjanjian Pembelian”), Perjanjian Keahlian TheSoftware (“Perjanjian Keahlian”), serta segala peraturan pengendalian, polisi, jadual harga, terma dan syarat tambahan atau dokumen lain yang mungkin diterbitkan dari semasa ke semasa, dijadikan sebahagian daripada ini dengan rujukan (secara kolektif, “Perjanjian”). Sila semak terma lengkap Perjanjian dengan teliti. Jika anda tidak bersetuju dengan Perjanjian secara keseluruhannya, anda tidak dibenarkan menggunakan Perkhidmatan dan/atau Laman Web ini dengan sebarang cara atau bentuk.

TheSoftware SECARA KHAS MENAFIKAN AKSES KE LAMAN WEB DAN/ATAU PERKHIDMATAN OLEH SESIAPA INDIVIDU YANG DILINDUNGI OLEH AKTA PERLINDUNGAN PRIVASI KANAK-KANAK DALAM TALIAN 1998, SEPERTIMANA DIPINDAHKAN (“COPPA”). TheSoftware MENYIMPAN HAK UNTUK MENAFIKAN AKSES KE PERKHIDMATAN DAN/ATAU LAMAN WEB KEPADA SESIAPA INDIVIDU, DALAM KEPUTUSAN MUTLAK DAN EKSKLUSIFNYA.

SKOP DAN PENGUBAHSUAIAN PERJANJIAN

Anda bersetuju dengan terma dan syarat yang dinyatakan dalam Perjanjian berkenaan dengan penggunaan Laman Web ini. Perjanjian ini merupakan perjanjian yang lengkap dan satu-satunya antara anda dan TheSoftware berhubung dengan penggunaan Laman Web ini dan mengatasi semua perjanjian, perwakilan, jaminan, dan/atau pemahaman terdahulu atau serentak berhubung dengan Laman Web ini. Kami boleh mengubahsuai Perjanjian ini dari semasa ke semasa atas budi bicara kami, tanpa notis khusus kepada anda. Perjanjian terkini akan dipaparkan di Laman Web, dan anda harus mengkaji Perjanjian sebelum menggunakan Laman Web ini. Dengan terus menggunakan Laman Web dan/atau Perkhidmatan ini, anda dengan ini bersetuju untuk mematuhi semua terma dan syarat yang terkandung dalam Perjanjian pada masa itu. Oleh itu, anda harus memeriksa halaman ini secara berkala untuk mendapatkan pembaruan dan/atau perubahan.

KEPERLUAN

Laman Web dan Perkhidmatan ini hanya tersedia kepada individu yang boleh mengikatkan kontrak secara undang-undang di bawah undang-undang yang berkenaan. Laman Web dan Perkhidmatan ini tidak ditujukan untuk digunakan oleh individu yang berumur di bawah lapan belas (18) tahun. Jika anda berumur di bawah lapan belas (18) tahun, anda tidak dibenarkan menggunakan dan/atau mengakses Laman Web dan/atau Perkhidmatan ini.

PENERANGAN TENTANG PERKHIDMATAN

Perkhidmatan Langganan

Dengan tertakluk kepada terma dan syarat Perjanjian, dengan mendaftar di Laman Web dan menerima kelulusan daripada TheSoftware, anda boleh mendapatkan, atau mencuba untuk mendapatkan, dengan bayaran atau tanpa bayaran, Perkhidmatan Langganan. Perkhidmatan Langganan akan menyediakan anda dengan kandungan e-mel, teks dan bahan lain (“Kandungan Langganan”) yang berkaitan dengan pemasaran dalam talian yang disediakan oleh TheSoftware dan rakan kongsi pihak ketiga (“Pembekal Pihak Ketiga”). Jika anda ingin menghentikan penerimaan Kandungan Langganan, sila e-mel kami di [email protected]. Kandungan Langganan mengandungi komen, pendapat dan/atau bahan lain yang disediakan oleh TheSoftware dan Pembekal Pihak Ketiga, dan tidak semestinya boleh diharapkan. Sila berhati-hati, gunakan akal sehat dan berjaga-jaga ketika menggunakan Kandungan Langganan dan/atau Perkhidmatan Langganan. Anda bersetuju bahawa TheSoftware tidak mempunyai tanggungjawab dan tidak mencurahkan sebarang liabiliti kepada anda berhubung dengan Kandungan Langganan tersebut. TheSoftware tidak mewakili atau menjamin bahawa Kandungan Langganan yang tersedia berkaitan dengan Perkhidmatan Langganan adalah tepat, lengkap atau sesuai. Anda memahami dan bersetuju bahawa TheSoftware tidak bertanggungjawab atau boleh dipertanggungjawabkan dalam apa jua cara untuk ketidakupayaan anda menggunakan Perkhidmatan Langganan dan/atau Kandungan Langganan. Anda memahami dan bersetuju bahawa TheSoftware tidak akan bertanggungjawab kepada anda, mana-mana pengguna akhir atau mana-mana pihak ketiga, untuk sebarang tuntutan berhubung dengan mana-mana Perkhidmatan Langganan.

Perkhidmatan Keahlian

Dengan tertakluk kepada terma dan syarat Perjanjian dan Perjanjian Keahlian, dengan mendaftar di Laman Web, bersetuju dengan Perjanjian Keahlian dan menerima kelulusan daripada TheSoftware, anda boleh mendapatkan, atau mencuba untuk mendapatkan, dengan bayaran atau tanpa bayaran, Keahlian dalam salah satu daripada pelbagai program Keahlian yang ditawarkan oleh MTS Advertise OU. Untuk salinan Perjanjian Keahlian, sila lawati laman web untuk Keahlian yang spesifik. Program Keahlian TheSoftware akan membolehkan anda mengakses kandungan, teks dan bahan lain (“Kandungan Ahli” dan bersama-sama dengan Kandungan Langganan, “Kandungan”) yang disediakan oleh TheSoftware dan Pembekal Pihak Ketiga tertentu, yang direka untuk membantu Ahli dalam usaha pemasaran dalam talian mereka. Kandungan Ahli mengandungi komen, pendapat dan bahan lain yang disediakan oleh TheSoftware dan Pembekal Pihak Ketiga, dan tidak semestinya boleh diharapkan. Sila berhati-hati, gunakan akal sehat dan berjaga-jaga ketika menggunakan Kandungan Ahli dan/atau Perkhidmatan Keahlian. Anda bersetuju bahawa TheSoftware tidak mempunyai tanggungjawab dan tidak mencurahkan sebarang liabiliti kepada anda berhubung dengan Kandungan Ahli tersebut. TheSoftware tidak mewakili atau menjamin bahawa Kandungan Ahli yang tersedia berkaitan dengan Perkhidmatan Keahlian adalah tepat, lengkap atau sesuai. Anda memahami dan bersetuju bahawa TheSoftware tidak bertanggungjawab atau boleh dipertanggungjawabkan dalam apa jua cara untuk ketidakupayaan anda menggunakan Perkhidmatan Keahlian dan/atau Kandungan Ahli. Anda memahami dan bersetuju bahawa TheSoftware tidak akan bertanggungjawab kepada anda, mana-mana pengguna akhir atau mana-mana pihak ketiga, untuk sebarang tuntutan berhubung dengan mana-mana Perkhidmatan Keahlian.

Perkhidmatan Pembekal

Dengan melengkapkan borang pesanan pembelian yang berkenaan, anda boleh mendapatkan, atau mencuba untuk mendapatkan, beberapa produk dan/atau perkhidmatan daripada Laman Web. Produk dan/atau perkhidmatan yang ditampilkan di Laman Web mungkin mengandungi penerangan yang disediakan secara langsung oleh pengeluar atau pengedar produk pihak ketiga tersebut. TheSoftware tidak mewakili atau menjamin bahawa penerangan produk tersebut adalah tepat atau lengkap. Anda memahami dan bersetuju bahawa TheSoftware tidak bertanggungjawab atau boleh dipertanggungjawabkan dalam apa jua cara untuk ketidakupayaan anda mendapatkan produk dan/atau perkhidmatan daripada Laman Web atau untuk sebarang pertikaian dengan penjual, pengedar dan pengguna pengguna akhir produk tersebut. Anda memahami dan bersetuju bahawa TheSoftware tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga untuk sebarang tuntutan berhubung dengan mana-mana produk dan/atau perkhidmatan yang ditawarkan di Laman Web.

Am

Maklumat yang anda perlu berikan berkaitan dengan pendaftaran untuk Perkhidmatan mungkin termasuk, tanpa had, beberapa atau kesemua yang berikut: (a) nama penuh anda; (b) nama syarikat; (c) alamat emel; (d) alamat surat-menyurat (dan alamat bil jika berbeza); (e) nombor telefon rumah; (f) nombor telefon pejabat; (g) nombor telekop; (h) maklumat kad kredit; dan/atau (i) maklumat lain yang diminta dalam borang pendaftaran yang berkaitan (“Data Pendaftaran Perkhidmatan”). Anda bersetuju untuk memberikan Data Pendaftaran Perkhidmatan yang benar, tepat, semasa dan lengkap. TheSoftware mempunyai hak untuk menolak apa-apa Data Pendaftaran Perkhidmatan di mana ia ditentukan, atas budi bicara mutlak TheSoftware, bahawa: (i) anda melanggar sebahagian mana-mana bahagian Perjanjian; dan/atau (ii) Data Pendaftaran Perkhidmatan yang anda berikan tidak lengkap, palsu, berganda atau tidak dapat diterima. TheSoftware boleh mengubah kriteria Data Pendaftaran pada bila-bila masa, atas budi bicara mutlaknya.

Melainkan dinyatakan sebaliknya secara nyata, sebarang tawaran masa depan yang tersedia kepada anda di Laman Web yang menambah jumlah atau meningkatkan ciri-ciri semasa Laman Web adalah tertakluk kepada Perjanjian. Anda memahami dan bersetuju bahawa TheSoftware tidak bertanggungjawab atau bertanggungan apa-apa dalam apa jua cara untuk ketidakupayaan anda untuk menggunakan dan/atau layak untuk Perkhidmatan. Anda memahami dan bersetuju bahawa TheSoftware tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau pihak ketiga mana-mana pengubahsuaian, penyuspensian atau penghentian mana-mana Perkhidmatan atau produk, perkhidmatan atau promosi lain yang ditawarkan oleh TheSoftware dan/atau mana-mana Pembekal Pihak Ketiga. Jika MTS Advertise OU mengakhiri Perjanjian dan/atau sesuatu Perkhidmatan atas apa jua sebab, MTS Advertise OU tidak mempunyai liabiliti atau tanggungjawab kepada anda. Anda memahami dan bersetuju bahawa penolakan untuk menggunakan Laman Web adalah hak dan penyelesaian tunggal anda berhubung dengan sebarang pertikaian yang mungkin anda ada dengan TheSoftware.

PERTANDINGAN

Dari semasa ke semasa, TheSoftware menawarkan hadiah promosi dan anugerah lain melalui Pertandingan. Dengan menyediakan maklumat yang benar dan tepat dalam hubungkait dengan borang pendaftaran Pertandingan yang berkenaan, dan bersetuju dengan Peraturan Pertandingan Rasmi yang berkenaan dengan setiap Pertandingan, anda boleh menyertai untuk peluang memenangi hadiah promosi yang ditawarkan melalui setiap Pertandingan. Untuk menyertai Pertandingan yang dipaparkan di Laman Web, anda perlu lengkapkan borang pendaftaran yang berkenaan sepenuhnya. Anda bersetuju untuk menyediakan data pendaftaran Pertandingan yang benar, tepat, semasa dan lengkap. TheSoftware mempunyai hak untuk menolak data pendaftaran Pertandingan mana-mana jika ditentukan, atas budi bicara tunggal dan eksklusif TheSoftware, bahawa: (i) anda melanggar sebahagian mana-mana bahagian Perjanjian; dan/atau (ii) data pendaftaran Pertandingan yang anda berikan tidak lengkap, tidak sah, duplikat atau tidak dapat diterima. TheSoftware boleh mengubah kriteria data pendaftaran pada bila-bila masa, atas budi bicaranya yang tunggal.

LESEN BERI

Sebagai pengguna Laman Web, anda diberikan lesen tidak eksklusif, tidak boleh dipindahmilik, boleh ditarik balik, dan terhad untuk mengakses dan menggunakan Laman Web, Kandungan, dan bahan berkaitan mengikut Perjanjian. Perisian ini boleh menghentikan lesen ini pada bila-bila masa atas sebab apa jua. Anda boleh menggunakan Laman Web dan Kandungan pada satu komputer untuk kegunaan peribadi anda sendiri, bukan untuk tujuan komersial. Tiada sebahagian daripada Laman Web, Kandungan, Pertandingan, dan/atau Perkhidmatan boleh direproduk dalam apa-apa bentuk atau digabungkan ke dalam apa-apa sistem pengambilan maklumat, elektronik atau mekanikal. Anda tidak boleh menggunakan, menyalin, meniru, menggandakan, menyewa, menyewakan, menjual, mengubahsuai, membongkar, menyiasat semula, atau memindahkan Laman Web, Kandungan, Pertandingan, dan/atau Perkhidmatan atau apa-apa sebahagian daripadanya. Perisian ini mengekalkan mana-mana hak yang tidak secara eksplisit diberikan dalam Perjanjian. Anda tidak boleh menggunakan sebarang peranti, perisian, atau rutin untuk mengganggu atau cuba mengganggu dengan kerja yang betul Laman Web. Anda tidak boleh mengambil apa-apa tindakan yang memberi beban yang tidak wajar atau tidak seimbang kepada infrastruktur Perisian ini. Hak anda untuk menggunakan Laman Web, Kandungan, Pertandingan, dan/atau Perkhidmatan ini tidak boleh dipindahkan.

HAK MILIK EKSKLUSIF

Kandungan, organisasi, grafik, reka bentuk, kompilasi, terjemahan magnetik, konversi digital, perisian, perkhidmatan dan perkara lain yang berkaitan dengan Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan Perkhidmatan adalah dilindungi di bawah hak cipta, tanda dagangan dan hak milik eksklusif lain yang berkenaan (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, harta intelek). Menyalin, mengedarkan semula, menerbitkan atau menjual sebahagian mana-mana bahagian Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan adalah dilarang dengan tegas. Mengambil bahan daripada Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan secara sistematik melalui cara automatik atau mana-mana bentuk lain ‘scraping’ atau pengekstrakan data bagi tujuan mencipta atau mengkompilasi, secara langsung atau tidak langsung, koleksi, kompilasi, pangkalan data atau direktori tanpa izin bertulis daripada TheSoftware adalah dilarang. Anda tidak memperoleh hak milik terhadap sebarang kandungan, dokumen, perisian, perkhidmatan atau bahan lain yang dilihat di Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan. Penyiaran maklumat atau bahan di Laman Web atau melalui Perkhidmatan oleh TheSoftware tidak membawaerti pengabaian hak mana-mana hak milik ke atas maklumat dan/atau bahan tersebut. Nama dan logo TheSoftware, dan semua grafik, ikon dan nama perkhidmatan yang berkaitan, adalah tanda dagangan TheSoftware. Semua tanda dagangan lain yang muncul di Laman Web atau melalui Perkhidmatan adalah hak milik pemilik masing-masing. Penggunaan mana-mana tanda dagangan tanpa kebenaran bertulis pemilik yang berkenaan adalah dilarang secara tegas.

PENYAMBUNG HYPERLINK KE LAMAN WEB, PENYATUAN NAMA, ‘FRAMING’ DAN/ATAU REFERENSIKAN LAMAN WEB ADALAH DILARANG

Melainkan dengan izin yang diberikan secara tegas oleh TheSoftware, tiada sesiapa boleh menyambung hyperlink ke Laman Web atau bahagian-bahagian Laman Web (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, logotip, tanda dagangan, nama jenama atau bahan yang dilindungi hak cipta) kepada laman web atau tempat web mereka untuk sebarang sebab. Lebih lanjut, ‘framing’ Laman Web dan/atau merujuk ke Pemalar Sumber Uniform (‘URL’) Laman Web dalam sebarang media komersial atau bukan komersial tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada TheSoftware adalah dilarang dengan ketat. Anda dengan ini bersetuju untuk bekerjasama dengan Laman Web untuk mengeluarkan atau menghentikan, mengikut kesesuaian, kandungan atau aktiviti tersebut. Anda dengan ini mengakui bahawa anda akan bertanggungjawab atas sebarang dan semua kerosakan berkaitan dengannya.

SUNTINGAN, PENGHAPUSAN DAN PENYESUAIAN

Kami berhak, atas budi bicara kami sendiri, untuk menyunting dan/atau menghapus mana-mana dokumen, maklumat atau kandungan lain yang terdapat di Laman Web.

PENAFIAN

LOKASI WEB, PERKHIDMATAN, PERTANDINGAN, KANDUNGAN, SEBARANG PRODUK PIHAK KETIGA YANG ANDA BOLEH TERIMA DARIPADA SALAH SATU PENYEDIA PIHAK KETIGA KAMI, DAN/ATAU SEBARANG PRODUK DAN/ATAU PERKHIDMATAN LAIN YANG ANDA BOLEH MEMOHON MELALUI LOKASI WEB DIBERI KEPADA ANDA BERDASARKAN ‘SEPERTI ADANYA’ DAN ‘SEPERTI TERSEDIA’ DAN SEMUA JAMINAN, SAMADA NYATA ATAU TERSIRAT, DIKECUALIKAN DENGAN SEPENUHNYA SEBAGAI PERUNTUKAN YANG DIPERKENANKAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG YANG BERKENAAN (TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD PADA, PENAFIAN SEBARANG JAMINAN YANG BERKAITAN DENGAN KUALITI DAGANG, PENGGUNAAN HAK CIPTA DAN/ATAU KECOCOKAN UNTUK TUJUAN TERTENTU). SECARA YANG TERTENTU, TETAPI BUKAN SEBAGAI BATASAN DARI ITU, TheSoftware TIDAK MEMBERI JAMINAN BAHAWA: (A) LOKASI WEB, PERKHIDMATAN, PERTANDINGAN, KANDUNGAN, SEBARANG PRODUK PIHAK KETIGA YANG ANDA BOLEH TERIMA DARIPADA SALAH SATU PENYEDIA PIHAK KETIGA KAMI, DAN/ATAU SEBARANG PRODUK DAN/ATAU PERKHIDMATAN LAIN YANG ANDA BOLEH MEMOHON MELALUI LOKASI WEB AKAN MEMENUHI KEHENDAK ANDA; (B) LOKASI WEB, PERKHIDMATAN, PERTANDINGAN, KANDUNGAN, SEBARANG PRODUK PIHAK KETIGA YANG ANDA BOLEH TERIMA DARIPADA SALAH SATU PENYEDIA PIHAK KETIGA KAMI, DAN/ATAU SEBARANG PRODUK DAN/ATAU PERKHIDMATAN LAIN YANG ANDA BOLEH MEMOHON MELALUI LOKASI WEB AKAN TIDAK TERGANGGU, TEPAT PADA MASA, SELAMAT ATAU BEBAS DARIPADA RALAT; (C) ANDA BERKELAYAKAN UNTUK PERTANDINGAN DAN/ATAU PERKHIDMATAN; ATAU (D) HASIL YANG MUNGKIN DIPEROLEHI DARIPADA PENGGUNAAN LOKASI WEB, PERKHIDMATAN, PERTANDINGAN, KANDUNGAN, SEBARANG PRODUK PIHAK KETIGA YANG ANDA BOLEH TERIMA DARIPADA SALAH SATU PENYEDIA PIHAK KETIGA KAMI, DAN/ATAU SEBARANG PRODUK DAN/ATAU PERKHIDMATAN LAIN YANG ANDA BOLEH MEMOHON MELALUI LOKASI WEB AKAN AKURAT ATAU BOLEH DIPERCAYAI. LOKASI WEB, PERKHIDMATAN, PERTANDINGAN, KANDUNGAN, SEBARANG PRODUK PIHAK KETIGA YANG ANDA BOLEH TERIMA DARIPADA SALAH SATU PENYEDIA PIHAK KETIGA KAMI, DAN/ATAU SEBARANG PRODUK DAN/ATAU PERKHIDMATAN LAIN YANG ANDA BOLEH MEMOHON MELALUI LOKASI WEB MUNGKIN MEMILIKI RANGKA RANGSANG, RALAT, MASALAH ATAU BATASAN LAIN. KAMI TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB BAGI KETERSEDIAAN SOKET INTERNET ASAS YANG BERKAITAN DENGAN LOKASI WEB. TIADA NASIHAT ATAU MAKLUMAT, SAMADA SEBELUM ATAU SEMENTARA, YANG DITERIMA OLEH ANDA DARIPADA TheSoftware, SEBARANG PENYEDIA PIHAK KETIGA ATAU SEBALIKNYA MELALUI ATAU DARI LOKASI WEB, AKAN MENCIPTA SEBARANG JAMINAN YANG TIDAK DINYATAKAN SECARA NYATA DALAM PERJANJIAN.

PENAFIAN BAGI KEROSAKAN YANG DISEBABKAN OLEH MUAT TURUN

Pengunjung memuat turun maklumat daripada Laman Web ini atas risiko sendiri. TheSoftware tidak membuat sebarang jaminan bahawa muat turun tersebut bebas daripada kod komputer yang merosakkan termasuk, tetapi tidak terhad kepada, virus dan cacing.

SEKATAN LIABILITI

ANDA SECARA JELAS MEMAHAMI DAN BERTINDAK SETUJU BAHAWA TheSoftware TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB KEPADA ANDA ATAU PIHAK KETIGA MANA-MANA SEKALI PUN MENGENAI SEBARANG KEROSAKAN SEJENIS, YANG TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, KEROSAKAN KEUNTUNGAN, REPUTASI, PENGGUNAAN, DATA ATAU PENURUNAN HAK TIDAK BERNYATA (WALAUPUN TheSoftware TELAH DIKEHENDAKI UNTUK KERUGIAN TERSEBUT), YANG TERMAKSIMUM MENGIKUT UNDANG-UNDANG UNTUK: (A) KEPAKAIAN ATAU KETIDAKMAMPUAN UNTUK MENGGUNAKAN LAMAN WEB, PERKHIDMATAN, PERTANDINGAN, KANDUNGAN, SEBARANG PRODUK PIHAK KETIGA YANG ANDA MUNGKIN TERIMA DARI SALAH SATU PEMBERI PRODUK PIHAK KETIGA KAMI, DAN/ATAU SEBARANG PRODUK DAN/ATAU PERKHIDMATAN YANG ANDA MUNGKIN MEMOHON MELALUI LAMAN WEB; (B) KOS PENGADAAN BARANGAN DAN PERKHIDMATAN GANTIAN AKIBAT SEBARANG BARANG, DATA, MAKLUMAT DAN/ATAU PERKHIDMATAN DIBELI ATAU DIPEROLEH DARI, ATAU TRANSAKSI DIMASUKKAN MELALUI LAMAN WEB; (C) KEGAGALAN UNTUK MENDAPAT KELAYAKAN PERTANDINGAN, PERKHIDMATAN ATAU PRODUK PIHAK KETIGA DARI MANA-MANA PEMBERI PRODUK PIHAK KETIGA KAMI, ATAU SEBARANG PENOLAKAN KEWUJUDAN PRODUK PIHAK KETIGA YANG SAMA; (D) AKSES TANPA KEIZINAN, ATAU PERUBAHAN, DATA PENDAFTARAN ANDA; DAN (E) SEBARANG HAL LAIN YANG BERKAITAN DENGAN KETIDAKMAMPUAN UNTUK MENGGUNAKAN LAMAN WEB, PERKHIDMATAN, PERTANDINGAN, KANDUNGAN, SEBARANG PRODUK PIHAK KETIGA YANG ANDA MUNGKIN TERIMA DARI SALAH SATU PEMBERI PRODUK PIHAK KETIGA KAMI, DAN/ATAU SEBARANG PRODUK DAN/ATAU PERKHIDMATAN YANG ANDA MUNGKIN MEMOHON MELALUI LAMAN WEB. SEKATAN INI TERDIRI DARIPADA SEMUA SEBAB TINDAKAN, SECARA KESULURUHAN TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, PELANGGARAN KONTRAK, PELANGGARAN JAMINAN, KEALPAAN, TANGGAPAN TANGGUNGJAWAB YANG KETAT, PENIPUAN DAN SEBARANG TORT LAIN. ANDA DI SINI MENYERAHKAN TheSoftware DAN SEMUA PENYEDIA PIHAK KETIGA TheSoftware DARI SEBARANG DAN SEMUA OBLIGASI, LIABILITI DAN TUNTUTAN MELEBIHI SEKATAN YANG DIAJUKAN DI SINI. JIKA UNDANG-UNDANG YANG TERPAKAI TIDAK MENGIZINKAN SEKATAN SEPERTI ITU, LIABILITI MAKSIMUM TheSoftware KEPADA ANDA DI BAWAH SEBARANG KEADAAN DAN DALAM KETUJUHAN AKAN BERJUMLAH LIMA RATUS DOLAR AMERIKA ($500.00). PENOLAKAN KEROSAKAN DIATAS MERUPAKAN UNSUR UTAMA PENAWARAN ANTARA ANDA DAN TheSoftware. KETIDAKMAMPUAN UNTUK MENGGUNAKAN LAMAN WEB, PERKHIDMATAN, PERTANDINGAN, KANDUNGAN, SEBARANG PRODUK PIHAK KETIGA YANG ANDA MUNGKIN TERIMA DARI SALAH SATU PEMBERI PRODUK PIHAK KETIGA KAMI, DAN/ATAU SEBARANG PRODUK DAN/ATAU PERKHIDMATAN YANG ANDA MUNGKIN MEMOHON MELALUI LAMAN WEB TIDAK AKAN DIBERIKAN KEPADA ANDA TANPA SEKATAN-SEKATAN SEPERTI ITU.

PEMBELAAN DIRI

Anda bersetuju untuk membelakan dan mengekalkan TheSoftware, setiap induk syarikat, subsidiari dan rakan kongsi mereka, dan setiap ahli, pegawai, pengarah, pekerja, ejen, rakan jenama bersama dan/atau rakan kongsi lain masing-masing, terlepas daripada dan melindungi daripada sebarang tuntutan, perbelanjaan (termasuk yuran peguam yang munasabah), kerosakan, saman, kos, permintaan dan/atau penghakiman apa pun, yang dibuat oleh pihak ketiga akibat atau berbangkit daripada: (a) penggunaan anda terhadap Laman Web, Perkhidmatan, Kandungan dan/atau penyertaan dalam mana-mana Pertandingan; (b) pelanggaran anda terhadap Perjanjian; dan/atau (c) pelanggaran anda terhadap sebarang hak individu dan/atau entiti lain. Peruntukan perenggan ini adalah untuk faedah TheSoftware, setiap induk syarikat, subsidiari dan/atau rakan kongsi mereka, dan setiap pegawai, pengarah, ahli, pekerja, ejen, pemegang saham, pemberi lesen, pembekal dan/atau peguam masing-masing. Setiap individu dan entiti ini akan mempunyai hak untuk menegaskan dan menegakkan peruntukan ini secara langsung terhadap anda bagi pihaknya sendiri.

LOKASI WEB PIHAK KETIGA

Laman Web ini mungkin menyediakan pautan kepada laman web dan/atau merujuk anda kepada laman web dan/atau sumber internet lain termasuk, tetapi tidak terhad kepada, yang dimiliki dan dikendalikan oleh Penyedia Pihak Ketiga. Oleh kerana TheSoftware tidak mempunyai kawalan ke atas laman web pihak ketiga dan/atau sumber tersebut, anda dengan ini mengakui dan bersetuju bahawa TheSoftware tidak bertanggungjawab terhadap ketersediaan laman web pihak ketiga dan/atau sumber tersebut. Selain itu, TheSoftware tidak memberikan sokongan dan tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab terhadap sebarang terma dan syarat, polisi privasi, kandungan, pengiklanan, perkhidmatan, produk, dan/atau bahan lain di laman web pihak ketiga atau sumber tersebut, atau sebarang kerosakan dan/atau kerugian yang timbul daripadanya.

DASAR PRIVASI/MAKLUMAT PELAWAT

Penggunaan Laman Web ini, dan semua komen, maklum balas, maklumat, Data Pendaftaran dan/atau bahan yang anda serahkan melalui atau berkaitan dengan Laman Web ini, adalah tertakluk kepada Dasar Privasi kami. Kami berhak untuk menggunakan semua maklumat mengenai penggunaan anda terhadap Laman Web ini, dan apa-apa maklumat peribadi yang diberikan oleh anda, mengikut terma Dasar Privasi kami. Untuk melihat Dasar Privasi kami, sila Klik Sini.

Sebarang cubaan oleh individu sama ada pelanggan TheSoftware atau bukan, untuk merosakkan, memusnahkan, melakukan tampering, vandalisme ataupun mengganggu operasi Laman Web ini adalah satu kesalahan jenayah dan sivil dan TheSoftware akan dengan tekun menuntut sebarang penyelesaian yang ada terhadap individu atau pihak yang melakukan kesalahan ini setakat yang dibenarkan oleh undang-undang dan kesamarataan.

PILIHAN UNDANG-UNDANG/TEMPAT

Sebarang pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan Perjanjian ini akan ditadbir oleh dan ditafsirkan selaras dengan undang-undang Estonia (tanpa mengira prinsip konflik undang-undang). Sebarang keputusan yang diberikan akan menjadi muktamad dan terbukti kepada pihak-pihak serta suatu penghakiman boleh dimasukkan di mana-mana mahkamah yang berwibawa. Tiada apa-apa di sini akan ditafsirkan untuk menghalang mana-mana pihak daripada mencari bantuan injunksi untuk melindungi hak-haknya sementara menunggu hasil dalam arbitrasi. Sejauh yang dibenarkan oleh undang-undang, anda bersetuju bahawa anda tidak akan membawa, menyertai atau mengambil bahagian dalam sebarang tindakan guaman sekumpulan berhubung sebarang tuntutan, pertikaian, atau kontroversi yang mungkin terjadi dengan TheSoftware dan setiap wakil guamannya, syarikat-syarikat bersekutu, anak-anak syarikat, induk syarikat, agensi dan ahli-ahli, pegawai-pegawai, pengarah-pengarah, pekerja-pekerja, dan ejen-ejen masing-masing. Anda bersetuju untuk pemberian bantuan injunksi untuk menghentikan tindakan guaman sedemikian atau untuk mengeluarkan anda sebagai peserta dalam tuntutan tersebut. Anda bersetuju untuk membayar yuran peguam dan kos mahkamah yang ditanggung oleh TheSoftware dalam mencari bantuan sedemikian. Perjanjian ini tidak membentuk pengecualian kepada mana-mana hak dan pemulihan yang anda ada untuk menuntut secara individu dan bukan sebagai tindakan kolektif dalam arbitrasi mengikat seperti yang diperuntukkan di atas. Penyediaan ini untuk menghalang anda dari membawa, menyertai atau mengambil bahagian dalam tindakan guaman sekumpulan adalah satu perjanjian yang berdiri sendiri. Jika mana-mana bahagian Perjanjian ini dianggap tidak sah atau tidak boleh dilaksanakan, bahagian tersebut akan ditafsirkan selaras dengan undang-undang yang berkenaan dan bahagian yang masih ada akan terus berkuat kuasa penuh.