Die sagteware WEBSITE-VOORWAARDES VAN GEBRUIK BELANGRIK – LEES ASSEBLIEF

Dankie dat jy die webwerf (die “Webwerf”) besoek het waar jy die skakel na hierdie Gebruiksvoorwaardes gevind het (die “Webwerf”). Die Webwerf is ‘n internet-eiendom van TheSoftware. (hierna verwys as “TheSoftware”, “ons” en “ons”). Jy stem hierby in om gebonde te wees aan hierdie TheSoftware-Webwerf-Gebruiksvoorwaardes (“Gebruiksvoorwaardes”), in hul geheel, wanneer jy: (a) Toegang tot die Webwerf verkry; (b) registreer vir ‘n nuusbrief of inteken op ‘n poslys of inligting aanvra deur die Webwerf (“Inteken Diens”); (c) registreer om deel te neem aan promosies, kompetisies en/of loterye wat van tyd tot tyd deur TheSoftware aangebied word (elkeen ‘n “Kompetisie”); (d) aansluit by, of probeer om aan te sluit by, ‘n gelieerde program of ander lidmaatskapsorganisasie wat op die Webwerf voorgestel word (“Lidmaatskapsdienste”); en/of (e) ‘n produk en/of diens deur die Webwerf bestel (“Vendordienste en saam met die Intekendienste en Lidmaatskapsdienste, die “Dienste”). DieSoftware-Privaatheidsbeleid (“Privaatheidsbeleid”), die amptelike kompetisiereëls wat op elke kompetisie van toepassing is, TheSoftware Aankoop Kontrak(e) (“Aankoop Kontrak”), TheSoftware-lidmaatskapsooreenkomste(“Lidmaatskapsooreenkoms”) sowel as enige ander bedryfsreëls, beleidsrigtings, prysselyste en ander aanvullende terme en voorwaardes of dokumente wat van tyd tot tyd gepubliseer kan word, word hierby uitdruklik deur verwysing hierin ingesluit (gesamentlik die “Ooreenkoms”). Beoordeel asseblief die volledige terme van die ooreenkoms sorgvuldig. Indien jy nie die ooreenkoms in sy geheel aanvaar nie, word jy nie gemagtig om die dienste en/of webwerf op enige manier of vorm te gebruik nie.

DieSoftware WENSLIKER IN TOEGANG TOT DIE WEBWERF EN/OF DIENSTE DEUR ENIGE INDIVIDU WAT DEUR DIE KINDERBESKIWINGSWET OOR AANLYNPRIVASIE VAN 1998, SOOS GEWYSIG (“COPPA”) VRA.

OMVANG EN WIJSLIGING VAN DIE OOREENKOMS

Jy stem in met die terme en voorwaardes wat uiteengesit is in die Ooreenkoms met betrekking tot jou gebruik van die webwerf. Die Ooreenkoms maak die volledige en enigste ooreenkoms uit tussen jou en die TheSoftware met betrekking tot jou gebruik van die webwerf en maak alle vorige of gelyktydige ooreenkomste, voorstellings, waarborge en/of verstandhoudinge met betrekking tot die webwerf ongeldig. Ons kan die Ooreenkoms van tyd tot tyd na ons eie goeddunke wysig sonder spesifieke kennis aan jou te gee. Die nuutste Ooreenkoms sal op die webwerf geplaas word, en jy moet die Ooreenkoms deurgee voordat jy die webwerf gebruik. Deur jou voortgesette gebruik van die webwerf en/of Dienste stem jy hiermee in om te voldoen aan al die terme en voorwaardes wat vervat is in die Ooreenkoms wat op daardie tydstip van krag is. Jy moet dus gereeld hierdie bladsy vir opdates en/of veranderinge nagaan.

VEREISTES

Die Webwerf en Dienste is slegs beskikbaar vir individue wat in staat is om wettig bindende kontrakte aan te gaan volgens die toepaslike wet. Die Webwerf en Dienste is nie bedoel om deur individue onder die ouderdom van agtien (18) gebruik te word nie. As jy onder die ouderdom van agtien (18) is, het jy nie toestemming om die Webwerf en/of Dienste te gebruik en/of toegang daartoe te verkry nie.

BESKRYWING VAN DIE DIENSLEWERDIENC

Intekeningdienste

Onderworpe aan die bepalings en voorwaardes van die Ooreenkoms, deur te registreer op die Webwerf en goedkeuring van TheSoftware te ontvang, kan jy die Intekeningdienste teen ‘n fooi of sonder fooi verkry of probeer verkry. Die Intekeningdienste sal jou voorsien van e-pos inhoud, teks en ander materiaal (“Intekeninginhoud”) wat relevant is vir aanlynbemarking wat deur TheSoftware en sy derde party vennote verskaf word (“Derde Party Verskaffers”). As jy wil ophou om die Intekeninginhoud te ontvang, e-pos ons eenvoudig by [email protected]. Die Intekeninginhoud bevat kommentaar, menings en/of ander materiaal wat deur TheSoftware en Derde Party Verskaffers voorsien word, en moenie noodwendig op vertrou word nie. Gebruik asseblief versigtigheid, gesonde verstand en veiligheid wanneer jy die Intekeninginhoud en/of Intekeningdienste gebruik. Jy stem daarmee saam dat TheSoftware geen verpligtinge het en geen aanspreeklikhede aangaan tot jou in verband met enige Intekeninginhoud nie. TheSoftware verteenwoordig of waarborg nie dat die Intekeninginhoud wat beskikbaar is in verband met die Intekeningdienste juis, volledig of toepaslik is nie. Jy verstaan en stem daarmee saam dat TheSoftware nie verantwoordelik of aanspreeklik is op enige wyse vir jou onvermoë om die Intekeningdienste en/of Intekeninginhoud te gebruik nie. Jy verstaan en stem daarmee saam dat TheSoftware nie aanspreeklik teenoor jou, enige eindgebruikers of enige derde party sal wees vir enige eis in verband met enige van die Intekeningdienste nie.

Lidmaatskapsdienste

Onderworpe aan die bepalings en voorwaardes van die Ooreenkoms en die Lidmaatskapsooreenkoms, deur te registreer op die Webwerf, toestemming te gee vir die Lidmaatskapsooreenkoms en goedkeuring van TheSoftware te ontvang, kan jy ‘n Lidmaatskap teen ‘n fooi of sonder fooi verkry of probeer verkry in een van die verskillende Lidmaatskapsprogramme wat MTS Advertise OU aanbied. Vir ‘n afskrif van die Lidmaatskapsooreenkoms, besoek asb. die webwerf vir die spesifieke Lidmaatskap. TheSoftware Lidmaatskapsprogramme sal jou in staat stel om toegang te verkry tot inhoud, teks en ander materiaal (“Lidinhoud” en tesame met die Intekeninginhoud, die “Inhoud”) wat deur TheSoftware en sekere Derde Party Verskaffers voorsien word, wat ontwerp is om Lede te help in hul aanlynbemarkingsondernemings. Die Lidinhoud bevat kommentaar, menings en ander materiaal wat deur TheSoftware Derde Party Verskaffers voorsien word, en moenie noodwendig op vertrou word nie. Gebruik asseblief versigtigheid, gesonde verstand en veiligheid wanneer jy die Lidinhoud en/of Lidmaatskapsdienste gebruik. Jy stem daarmee saam dat TheSoftware geen verpligtinge het en geen aanspreeklikhede aangaan tot jou in verband met enige Lidinhoud nie. TheSoftware verteenwoordig of waarborg nie dat die Lidinhoud wat beskikbaar is in verband met die Lidmaatskapsdienste juis, volledig of toepaslik is nie. Jy verstaan en stem daarmee saam dat TheSoftware nie verantwoordelik of aanspreeklik is op enige wyse vir jou onvermoë om die Lidmaatskapsdienste en/of Lidinhoud te gebruik nie. Jy verstaan en stem daarmee saam dat TheSoftware nie aanspreeklik tegenoor jou, enige eindgebruikers of enige derde party sal wees vir enige eis in verband met enige van die Lidmaatskapsdienste nie.

Verskafferdienste

Deur die toepaslike aankoopbestelformuliere te voltooi, kan jy sekere produkte en/of dienste van die Webwerf verkry of probeer verkry. Die produkte en/of dienste wat op die Webwerf vertoon word, mag beskrywings bevat wat direk deur die Vervaardigers of Verspreiders van sulke items voorsien word. TheSoftware verteenwoordig of waarborg nie dat die beskrywings van sulke items akkuraat of volledig is nie. Jy verstaan en stem daarmee saam dat TheSoftware nie verantwoordelik of aanspreeklik is op enige wyse vir jou onvermoë om produkte en/of dienste van die Webwerf te verkry nie of vir enige geskil met die verkoper, verspreider en eindgebruikers van die produk nie. Jy verstaan en stem daarmee saam dat TheSoftware nie aanspreeklik sal wees teenoor jou of enige derde party vir enige eis in verband met enige van die produkte en/of dienste wat op die Webwerf aangebied word nie.

General

Die inligting wat jy moet voorsien in verband met die registrasie vir die Dienste kan, sonder beperking, een of meer van die volgende insluit: (a) jou volle naam; (b) maatskappy naam; (c) e-pos adres; (d) posadres (en faktuuradres as verskillend); (e) tuis telefoonnommer; (f) werk telefoonnommer; (g) faksnommer; (h) kredietkaart inligting; en/of (i) enige ander inligting wat versoek word op die toepaslike registrasievorm (“Diensregistrasie Data”). Jy stem daarmee saam om ware, akkurate, huidige en volledige Diensregistrasie Data te voorsien. TheSoftware het die reg om enige Diensregistrasie Data af te keur waar dit bepaal word, na die uitsluitlike oordeel van TheSoftware, dat: (i) jy in oortreding is van enige gedeelte van die Ooreenkoms; en/of (ii) die Diensregistrasie Data wat jy voorsien het onvolledig, bedrieglik, ‘n duplikaat of andersins onaanvaarbaar is. TheSoftware kan te alle tye, na sy uitsluitlike goeddunke, die Vereistes van die Registrasie Data verander.

Tensy uitdruklik anders vermeld, sal enige toekomstige aanbieding(e) wat beskikbaar gestel word aan jou op die Webwerf, wat die huidige kenmerke van die Webwerf vergroot of andersins verbeter, onderworpe wees aan die Ooreenkoms. Jy verstaan en stem daarmee saam dat TheSoftware geensins verantwoordelik of aanspreeklik is vir jou onvermoë om die Dienste te gebruik en/of daarvoor te kwalifiseer nie. Jy verstaan en stem daarmee saam dat TheSoftware nie aanspreeklik sal wees teenoor jou of enige derde party vir enige wysiging, opskorting of beëindiging van enige Dienste of ander produk, diens of bevordering wat deur TheSoftware en/of enige van sy Derde Party Verskaffers aangebied word nie. As MTS Advertise OU die Ooreenkoms en/of enige Dienste om enige rede beëindig, sal MTS Advertise OU geen aanspreeklikheid of verantwoordelikheid teenoor jou hê nie. Jy verstaan en stem daarmee saam dat weiering om die Webwerf te gebruik jou enigste reg en herstel met betrekking tot enige geskil wat jy mag hê met TheSoftware is.

KONTESTE

Van tyd tot tyd bied TheSoftware bemarkingspryse en ander toekennings aan deur middel van Kompetisies. Deur ware en akkurate inligting te verskaf in verband met die toepaslike Kompetisie-registrasievorm, en deur in te stem met die Ampstydige Kompetisiereëls wat van toepassing is op elke Kompetisie, kan jy inskryf om ‘n kans te staan om die bemarkingspryse te wen wat deur elke Kompetisie aangebied word. Om aan die Kompetisies op die Webwerf deel te neem, moet jy eers die toepaslike inskrywingsvorm volledig voltooi. Jy stem daarmee saam om ware, akkurate, huidige en volledige Kompetisieregistrasiedata te verskaf. TheSoftware het die reg om enige Kompetisieregistrasiedata te verwerp waar dit, na die uitsluitlike goeddunke van TheSoftware, bepaal word dat: (i) jy inoortree teen enige gedeelte van die Ooreenkoms; en/of (ii) die Kompetisieregistrasiedata wat jy verskaf het, onvolledig, bedrieglik, ‘n duplikaat of andersins onaanvaarbaar is. TheSoftware kan te eniger tyd die Registrasiedata-kriteria verander, na sy uitsluitlike diskresie.

LISENSIE TOEKENNING

As ‘n gebruiker van die Webwerf, word ‘n nie-uitsluitende, nie-oordraagbare, herroepbare en beperkte lisensie aan jou verleen om toegang tot die Webwerf en die gebruik van die Inhalte en verwante materiaal in ooreenstemming met die Ooreenkoms. Die sagteware kan hierdie lisensie te eniger tyd om enige rede beëindig. Jy mag die Webwerf en die Inhoud op een rekenaar vir jou eie persoonlike, nie-kommersiële gebruik gebruik. Geen deel van die Webwerf, Inhoud, Konteste en/of Dienste mag in enige vorm gereproduseer word of ingesluit word in enige inligtingsopvragsisteem, elektronies of meganies. Jy mag die Webwerf, Inhoud, Konteste en/of Dienste of enige gedeelte daarvan nie gebruik, kopieer, naboots, kloon, verhuur, verhuur, verkoop, wysig, ontleder, versamel, omgekeerde ontwerp of oordra nie. TheSoftware behou enige regte wat nie uitdruklik in die Ooreenkoms toegeken word nie. Jy mag enige toestel, sagteware of roetine nie gebruik om te beïnvloed of te probeer om te beïnvloed met die behoorlike werking van die Webwerf nie. Jy mag ook nie enige aksie onderneem wat ‘n onredelike of buitensporig groot las op die infrastruktuur van TheSoftware plaas nie. Jou reg om die Webwerf, Inhoud, Konteste en/of Dienste te gebruik, is nie oordraagbaar nie.

IEIERSKAPLIKE REGTE

Die inhoud, organisasie, grafika, ontwerp, samestelling, magnetiese vertaling, digitale omskakeling, sagteware, dienste en ander sake wat verband hou met die webwerf, inhoud, kompetisies en dienste, word beskerm deur toepaslike kopiereg, handelsmerke en ander eiendomsregte (insluitend, maar nie beperk tot, intellektuele eiendomsregte nie). Die kopieer, herverdeling, publikasie of verkoop van enige deel van die webwerf, inhoud, kompetisies en/of dienste deur jou is streng verbied. Sistematiese oproeping van materiaal van die webwerf, inhoud, kompetisies en/of dienste deur outomatiese middels of enige ander vorm van skrapping of dataversameling met die doel om ‘n versameling, samestelling, databasis of gids direk of indirek te skep of saam te stel sonder geskrewe toestemming van TheSoftware is verbode. Jy verwerf geen regte op die eienaarskap van enige inhoud, dokument, sagteware, dienste of ander materiaal wat gesien word op of deur die webwerf, inhoud, kompetisies en/of dienste nie. Die plaas van inligting of materiaal op die webwerf, of deur en deur die dienste, deur TheSoftware, stel nie ‘n afstand van enige reg in of tot sulke inligting en/of materiale nie. Die naam en logo van TheSoftware, en alle geassosieerde grafika, ikone en diensname, is handelsmerke van TheSoftware. Alle ander handelsmerke wat op die webwerf of deur die dienste verskyn, is die eiendom van hul onderskeie eienaars. Die gebruik van enige handelsmerk sonder die toepaslike eienaar se uitdruklike skriftelike toestemming is streng verbode.

HYPERLINKING TO THE WEBSITE, CO-BRANDING, “FRAMING” AND/OR REFERENCING THE WEBSITE PROHIBITED

Unless expressly authorized by TheSoftware, no one may hyperlink the Website, or portions thereof (including, but not limited to, logotypes, trademarks, branding or copyrighted material), to their website or web venue for any reason. Further, “framing” the Website and/or referencing the Uniform Resource Locator (“URL”) of the Website in any commercial or non-commercial media without the prior, express, written permission of TheSoftware is strictly prohibited. You specifically agree to cooperate with the Website to remove or cease, as applicable, any such content or activity. You hereby acknowledge that you shall be liable for any and all damages associated therewith.

REDIGERING, UITWISSELING EN WYSIGING

Ons behou die reg voor, na ons eie goeddunke, om enige dokumente, inligting of ander inhoud wat op die Webwerf verskyn, te redigeer en/of te verwyder.

DISCLAIMER

DI WEBSITE, AMATHULU, AMABEJIWE, INZUZO, AMATHIRD PARTY PRODUCTS OKUNIKEZWA NGAKWIZITSHO EZISISHO ZETHU, KANJALO NAMANYE AMATHINGE NAMANZILO OCELIWEYO OFANELE UKUKWEHLISA EMIBHALO ENZUZO. ZONKE IZINSIZA EZAHAMBISANA NEZIZWANA, ETOREKA NABASELE BENZEYEKEZEKE KANGAKHE KUNCAZULULWA NGESISELE EMTHETHWENI OWATHOLAKALA OKUQALA UKUTHELA UKUKHULUNYWA OKUNIKWE OKUKHOMBA KUNEZINDLELA (UKUSEBENZISHA KUNQANAWA KOBUKOKWESI NOKUBENGA KWEMIPHUMELA YOKUSEBENZA OKUZIFISEKISAYO). PHAKATHI, KODWA KUNGABA NGOKWESIBONISO KWALO, TheSoftware AKAKWEHLISA OKOKUQALA LOKHU: (A) I-WEBHUSAYITHI, AMATHULU, AMABEJIWE, INZUZO, AMATHIRD PARTY PRODUCTS OKUNIKEZWA NGAKWIZITSHO EZISISHO ZETHU, KANJALO NAMANYE AMATHINGE NAMANZILO OCELIWEYO OFANELE UKUKWENZELWA KWAKHO; (B) I-WEBHUSAYITHI, AMATHULU, AMABEJIWE, INZUZO, AMATHIRD PARTY PRODUCTS OKUNIKEZWA NGAKWIZITSHO EZISISHO ZETHU, KANJALO NAMANYE AMATHINGE NAMANZILO OCELIWEYO OFANELE UKUKULA, NGOKUHLUKANISI, OKUSELANE OKUHLUKANISI OKUNIKHA OKUNCILO, OKUSHINTSHISAYO OKUSEBENZAYO, OKUNGASEKHO KUQINI; (C) UZOQHATHWA EZIQASHISWAYO INZUZO NAMANZILO; OKUNYE NENHLOPHIYO; OKUNYE OKUKHOMBISAYO KWANEZIQASHISIWEYO YOKUSEBENZA KWELONKE, AMATHULU, AMABEJIWE, INZUZO, AMATHIRD PARTY PRODUCTS OKUNIKEZWA NGAKWIZITSHO EZISISHO ZETHU, KANJALO NAMANYE AMATHINGE NAMANZILO OCELIWEYO OFANELE UKUKHULISA OKUBEQHAYA. INZUZO, INZUZO, INZUZO, INZUZO, AMAPROGRAMU AMATHIRD PARTY PRODUCTS OKUNIKEZWA NGAKWIZITSHO EZISISHO ZETHU, KANJALO NAMANYE AMATHINGE NAMANZILO OCELIWEYO OFANELE UKUKHOMBISA, UKUHLELA, UKUKHULULA UKUNITHELA; AYE; SIBONAKALISAYO UKQOBA UMLANDO OBUKHONA UKUKHULISA OKUNIKWE OKUKHOMBISA OKUHLELA OKUBEQHAYA OKUBHEKE EZIQASHISAYO NELETHABU. EZIQASHISAYO KUNEZIQASHISAYO AMANGENEKA, AMAPHUZI, AMAPHUZI, NOKHOLOKO NGEMIBANGELI ENINGOLOSI. ASIZOHLEKWA NGOKWESIBONISO KWEKONKEKO KOMNCINTISWANO ENENZELWA WENA KUSOKWENZIWE THE SOFTWARE, ZONKE ITHIRD PARTY SUPPLIERS YALO NGOKUCABANGA OKAFAIYO NOKHOLOKO KUSOKWENZIWE OKUTHI PHI NA KUNGAYI KWEKOWA (OKUSHO OKUFAKAZIWEYO KWENKONZO).

DISCLAIMER FOR HARM CAUSED BY DOWNLOADS

Besoeke laai inligting van die webwerf af op hul eie risiko. Die sagteware maak geen waarborg dat sulke aflaaie vry is van korrupterende rekenaar kodes nie, insluitend, maar nie beperk tot, virusse en wurms.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIKHEID

U ERKEN UITDRUKKELIK EN STEMMER MEE IN DAT TheSoftware NIE AANSPRAKLIK SAL WEES VIR U OF ENIGE DERDE PARTY VIR ENIGE DIREKTE, I N D I R E K T E , TOEVALLIGE, SPESIALE, GEVOLGELIKE EN/OF VOORBEELD SKADES WAT INSLOOT, MAAR NIE BEPERK IS NIE, SKADEVERGOEDING VIR VERLIES VAN WINS, GOEIE NAAM, GEBRUIK, DATA OF ANDER ONKENBARE VERLIES (SELF AS TheSoftware INGESTEL IS VAN DIE MOONTLIKHEID VAN DIE SKADES), TOT DIE VOLLE OMVANG TOELAATBAAR DEUR DIE REG VIR: (A) DIE GEBRUIK OF DIE ONVERMOë OM DIE WEBWERF, DIENSTE, KOMPETISIES, INHOUD, ENIGE DERDE PARTY PRODUKTE WAT U MAG KRY VAN EEN VAN ONS DERDE PARTY VERSKAFFERS, EN/OF ENIGE ANDER PRODUKTE EN/OF DIENSTE WAARVOOR U AANSOEK DOEN, TE GEBRUIK; (B) DIE KOSTE VAN DIE VERWERWING VAN VERVANGENDE GOEDERE EN DIENSTE AS GEVOLG VAN ENIGE GOEDERE, DATA, INLIGTING EN/OF DIENSTE WAT U KOOP OF VERKRY VAN, OF TRANSAKSIES WAT U AANGAAN MET, DIE WEBWERF; (C) DIE MISLUKKING OM TE KWALIFISEER VIR DIE KOMPETISIES, DIENSTE OF DERDE PARTY PRODUKTE VAN ENIGE VAN ONS DERDE PARTY VERSKAFFERS, OF ENIGE VOLGENDE WEIERING VAN DERDE PARTY PRODUKTE VAN DIESELFDE BRON; (D) DIE ONGEMAGTIGDE TOEGANG TOT, OF VERANDERING VAN, U REGISTRASIE DATA; EN (E) ENIGE ANDER SAKE WAT VERBAND HOU MET DIE ONVERMOë OM DIE WEBWERF, DIENSTE, KOMPETISIES, INHOUD, ENIGE DERDE PARTY PRODUKTE WAT U MAG KRY VAN EEN VAN ONS DERDE PARTY VERSKAFFERS, EN/OF ENIGE ANDER PRODUKTE EN/OF DIENSTE WAARVOOR U AANSOEK DOEN, TE GEBRUIK. DIESE BEPERKING MAAK AAN ALLE REGSAKSIES, IN DIE GEHEEL INGESLUIT MAAR NIE BEPERK TOT, OORTREDING VAN KONTRAK, OORTREDING VAN WAARBORG, NALATIGHEID, STRENGE AANSPRAKLIKHEID, FOUTIEWE VOORSTELLING EN ENIGE EN ALLE ANDER ONREDELIKE DADERS. DEURDIE GEVOLG VAN HIERBO GENOEMDE SKADES WEGTELOS, IS DIT ‘N FUNDAMENTELE ELEMENT VAN DIE BASIS VAN DIE OOREENKOMS TUSSEN U EN TheSoftware. DIE ONVERMOë OM DIE WEBWERF, DIENSTE, KOMPETISIES, INHOUD, ENIGE DERDE PARTY PRODUKTE WAT U MAG KRY VAN EEN VAN ONS DERDE PARTY VERSK AFFERS, EN/OF ENIGE AND ER PRODUKTE EN/OF DIENSTE WAARVOOR U AANSOEK DOEN, WERD U NIE SONDER SODANIGE BEPERKINGS GEBIED NIE.

SKADEVERGOEDING

U stem daarmee in om TheSoftware, elk van hul ouers, filiale en geaffilieerdes, en elk van hul onderskeie lede, beamptes, direkteure, werknemers, agente, mede-branderse, en / of ander vennote skadeloos te hou teen enige en alle eise, onkoste (insluitende redelike prokureursfooie), skade, gedinge, koste, eise en / of vonisse gemaak deur enige derde party as gevolg van of voortspruitend uit: (a) u gebruik van die webwerf, dienste, inhoud en / of die deelname aan enige kompetisie; (b) u oortreding van die ooreenkoms; en / of (c) u skending van enige regte van ‘n ander persoon en / of entiteit. Die bepalings van hierdie paragraaf is tot voordeel van TheSoftware, elk van hulle ouers, filiale en / of geaffilieerdes, en elk van hul onderskeie beamptes, direkteure, lede, werknemers, agente, aandeelhouers, lisensiegevers, verskaffers en / of prokureurs. Elkeen van hierdie individue en entiteite het die reg om hierdie bepalings direk teen u-self af te dwing en daarteen op te tree.

DERDE PARTEI WEBWERWE

Die webwerf mag skakels na en/of verwys na ander internetwebwerwe en/of hulpbronne insluitend, maar nie beperk tot, dié wat deur Derde Party Verskaffers besit en bedryf word nie. Omdat DieSagteware geen beheer het oor sulke derde party webwerwe en/of hulpbronne, erken en stem jy hierby in dat DieSagteware nie verantwoordelik is vir die beskikbaarheid van sulke derde party webwerwe en/of hulpbronne nie. Verder, DieSagteware onderskryf nie, en is nie verantwoordelik of aanspreeklik vir enige terme en voorwaardes, privaatheid beleid, inhoud, advertensies, dienste, produkte en/of ander materiaal by of beskikbaar vanaf sulke derde party webwerwe of hulpbronne, of vir enige skade en/of verliese wat daaruit mag voortspruit nie.

PRIVACY POLICY/VISITOR INFORMATION

Gebruik van die webwerf, en al die kommentaar, terugvoer, inligting, Registrasie Data en/of materiaal wat jy indien deur of in verband met die webwerf, is onderhewig aan ons Privaatheidsbeleid. Ons behou die reg voor om alle inligting oor jou gebruik van die webwerf, en enige en alle ander persoonlik identifiseerbare inligting wat deur jou verskaf word, te gebruik in ooreenstemming met die voorwaardes van ons Privaatheidsbeleid. Om ons Privaatheidsbeleid te sien, klik asseblief hier.

Enige poging deur enige individu, hetsy al dan nie ‘n TheSoftware-klant, om skade aan te rig, te vernietig, te vermorsel, te vandaliseer en/of andersins in te gryp met die werking van die webwerf, is ‘n oortreding van straf- en siviele wet en TheSoftware sal enige en alle remedies in hierdie verband met ywer najaag teenoor enige skuldige individu of entiteit tot die volste mate wat deur die wet en billikheid toelaatbaar is.

CHOICE OF LAW/VENUE

Enige geskille wat voortspruit uit of verband hou met die Ooreenkoms sal onderhewig wees aan en uitgevoer word in ooreenstemming met die wet van Suid-Afrika (sonder inagneming van konflik van die wet beginsels). Enige uitspraak gelewer sal finaal en bindend wees vir die partye en ‘n vonnis kan daargestel word in enige bevoegde hof. Niks hierin sal beskou word om enige party te belet om interdiktoire verligting te soek om sy regte te beskerm in afwagting van ‘n uitslag in arbitrasie nie. Voor die mate toegelaat deur die wet, stem jy daarmee in dat jy nie ‘n klasaksie-geding kan begin, bywoon of deelneem ten opsigte van enige eis, geskil of kontroversie wat jy mag hê teenoor TheSoftware nie. en elk van hulle regsverteenwoordigers, filiale, filiale, ouers, agentskappe en hulle onderskeie lede, beamptes, direkteure, werknemers en agente nie. Jy stem in om die toekenning van interdiktoire verligting te betaal om so ‘n geding te stop of om jou as ‘n deelnemer in die geding te verwyder. Jy stem daarmee in om die prokureursfooie en hofkostes te betaal wat TheSoftwareurs in die soeke na sulke verligting aan. Die Ooreenkoms maak nie ‘n afstand van enige van jou regte en remedies om ‘n eis individueel te vervolg en nie as ‘n klasaksie in bindende arbitrasie soos hierbo voorsien nie. Hierdie bepaling wat jou verhoed om klasaksie-gedinge te bring, by te woon of daaraan deel te neem, is ‘n onafhanklike ooreenkoms. Indien enige deel van die Ooreenkoms ongeldig of onafdwingbaar geag word, sal daardie gedeelte uitgelê word in ooreenstemming met die toepaslike wet en die oorblywende gedeeltes sal onverminderd van krag bly.